??жатты? жеке ??рамды б?лігі а бланк ? деректеме б формуляр в м?тін г стандарт

; ; ; ; , ; ; , ; ; ;, ;

ÀÍÛ;ÒÀÌÀ
Àíû;òàìà – ;àíäàé äà á³ð áåëã³ë³ á³ð ì;ñåëåëåð áîéûíøà, ³ñò³; æà;äàéû òóðàëû, ;ç³íå ò;í ê;ðñåòê³øòåð, ;çãå äå ôàêò³ëåð ìåí î;è;àëàðäû ñèïàòòàó ìåí ðàñòàó òóðàëû ì;ò³í³ áàð æ;íå/íåìåñå êåñòå ò;ð³íäåã³ æàëïû à;ïàðàòû áàð ;;æàò. Àíû;òàìà ³ñò³; æàéûí îáúåêòèâò³ ò;ðäå ê;ðñåòó³ òè³ñ, ñîíäû;òàí îíû æàñàó ì;ë³ìåòòåðä³ ì;;èÿò æèíàó æ;íå òåêñåðó, àëûí;àí äåðåêòåðä³ ñàëûñòûðó æ;íå òàëäàóäû òàëàï åòåä³.
Àíû;òàìàíû ;äåòòå åê³ òîï;à á;ëåä³. Á³ð³íø³ òîïòà ;àíäàé äà á³ð çà;äû ôàêò³í³ êó;ëàíäûðàòûí ;ûçìåòò³ê ñèïàòòà;û ôàêò³ëåð ìåí î;è;àëàð òóðàëû à;ïàðàò áîëàäû æ;íå ì;ääåë³ àäàìäàð ìåí ìåêåìåëåðãå áåð³ëåä³. Àíû;òàìàëàðäû; åê³íø³ òîáû àò;àðàòûí ;ûçìåò³, æàëà;ûñû, ò;ðàòûí æåð³, àñûðàóûíäà àäàìäàðäû; áîëóû òóðàëû ðàñòàéäû. Ê;ñ³ïîðûííû; áàñøûñû ;ûçìåòêåðä³; ñ;ðàóû áîéûíøà ìàìàíäû;ûí, ëàóàçûìûí, á³ë³êò³ë³ã³í, æ;ìûñ óà;ûòûí æ;íå æàëà;ûñûíû; ì;ëøåð³í ê;ðñåòå îòûðûï, îñû ;éûìäà;û æ;ìûñû òóðàëû àíû;òàìà áåðóãå ì³íäåòò³.
Àíû;òàìàíû; ì;ò³í³ ;äåòòå ì;ë³ìåòòåð áåð³ëåò³í ò;ë;àíû; àòàó ñåïò³ã³íäåã³ àòû-æ;í³í ê;ðñåòóäåí áàñòàëàäû. Àíû;òàìàíû; ñî;ûíäà íå î; æà; æî;àðû á;ðûøûíäà àíû;òàìà áåð³ëåò³í ìåêåìåí³; àòàóû æàçûëàäû. Àíû;òàìàëàðäû áåðó òóðàëû æóðíàë áîéûíøà åñåï æ;ðã³ç³ëãåí êåçäå àíû;òàìàíû; ê;í³í ê;ðñåòå îòûðûï, î;àí ðåòò³ê ñàí ;îéûëàäû. Îñûíäàé àíû;òàìàëàð á³ð äàíà áîëàäû. Àíû;òàìà;à îíû æàñà;àí æ;íå áåð³ëãåí ì;ë³ìåòòåðãå æàóàï áåðåò³í ò;ë;à ;îë ;îÿäû. Àíû;òàìàíû; ì;ò³í³ ;îëìåí æ;íå ì;ðìåí ðàñòàëàäû. Áóõãàëòåðèÿ ê;á³íåñå æåêå ò;ë;àëàðäû; á³ð æûëäà;û ê³ð³ñòåð³ òóðàëû ñàëû; èíñïåêöèÿñûíà àíû;òàìà áåðåä³.

Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê
àíû;òàìà –  ñïðàâêà
ê;ðñåòê³ø – ïîêàçàòåëü
ñèïàòòàó – îïèñàíèå
ñîíäû;òàí – ïîýòîìó
ì;;èÿò æèíàó – òùàòåëüíûé ñáîð
òåêñåðó – ïðîâåðêà
ñàëûñòûðó – ñîïîñòàâëåíèå
òàëäàó – àíàëèç
òàëàï åòåä³ – òðåáóåò
;äåòòå – îáû÷íî
;àíäàé äà á³ð – êàêîé-ëèáî
êó;ëàíäûðàòûí – óäîñòîâåðÿþùèõ
ì;ääåë³ – çàèíòåðåñîâàííûé
æàëà;û – çàðàáîòàííàÿ ïëàòà
ò;ðàòûí æå𳠖 ìåñòî ïðîæèâàíèÿ
àñûðàóûíäà àäàìäàðäû; áîëóû – íàëè÷èå èæäèâåíöåâ
;ûçìåòêåðä³; ñ;ðàóû áîéûíøà – ïî ïðîñüáå ñîòðóäíèêà
ëàóàçûì – äîëæíîñòü
á³ë³êò³ë³ê – êâàëèôèêàöèÿ
ì;ëøåð – ðàçìåð
î; æà; æî;àðû á;ðûøûíäà – â ïðàâîì âåðõíåì óãëó
ðåòò³ê ñàí – ïîðÿäêîâûé íîìåð
á³ð äàíà – îäèí ýêçåìïëÿð
ê³ð³ñ – äîõîä
ñàëû; èíñïåêöèÿñû – íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
Àíû;òàìà ;ëã³ñ³
Ê;ñ³ïîðûííû; àòàóû                ;ëåóìåòò³ê ;àìñûçäàíäûðóäû;
Ê;ñ³ïîðûííû; ìåêåí-æàéû                àóäàíäû; á;ë³ì³íå
Òåë.                ;ñûíó ;ø³í
Ôàêñ.                ;îñòàíàé ;àëàñû

ÀÍÛ;ÒÀÌÀ
00.00.0 ¹

       Ëåîíîâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà_________________________ ê;ñ³ïîðûíûíû;
                (ê;ñ³ïîðûííû; àòàóû)
 ìàðêåòèíã á;ë³ì³íäå __________________________ æàëà;ûìåí ýêîíîìèñò áîëûï
                (ñàíìåí æ;íå æàçáàøà)
 ;ûçìåò ³ñòåéä³.

Äèðåêòîð                ;îëû                àòû-æ;í³
Áàñ áóõãàëòåð                ;îëû                àòû-æ;í³
                Ì.Î.

Áàÿíäàó õàò
Ò
Áàÿíäàó õàò – ê;ñ³ïîðûí áàñøûñûíà àðíàë;àí íåìåñå ò;æûðûìäàð ìåí ;ñûíûñòàðäàí ò;ðàòûí, æ;ìûñòû îðûíäàó òóðàëû ;;áûëûñ, ôàêò³ñ³ áàð ;àëûïòàñ;àí î;è;à òóðàëû æî;àðû ò;ð;àí îðãàí;à à;ïàðàò áåðåò³í ;;æàò. Áàÿíäàó õàòòà áàÿíäàë;àí ì;ñåëå áîéûíøà ;;ðàñòûðóøûíû; ;ñûíûñû äà áîëóû ì;ìê³í. Ìà;ñàòû – áàñøûíû; áåëã³ë³ á³ð øåø³ì ;àáûëäàóûíà û;ïàë åòó.
Áàÿíäàó õàòòû; ìàçì;íûí àøàòûí òà;ûðûáû áîëàäû. ;;æàòòû; îñû ò;ð³í ðåñ³ìäåó àäðåñàò;à áàéëàíûñòû. Áàÿíäàó õàò ³øê³ æ;íå ñûðò;û áîëûï åê³ãå á;ë³íåä³.
Áàÿíäàó õàòòû; ê;í³ î;àí ;îë ;îéûë;àí ê;í áîëûï åñåïòåëåä³. Ê;ñ³ïîðûí ;ûçìåò³í³; íåã³çã³ ;ûçìåò³ áîéûíøà áàÿíäàó õàòòàð 5 æûë ñà;òàëàäû.

Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê
Áàÿíäàó õàò – äîêëàäíûå çàïèñêè
ê;ñ³ïîðûí – ïðåäïðèÿòèå
áàñøûñû – ðóêîâîäèòåëü
ò;æûðûìäàð – âûâîäû
;ñûíûñòàð – ïðåäëîæåíèå
;;áûëûñ – ÿâëåíèå
;àëûïòàñ;àí î;è;à – ñëîæèâùàÿñÿ ñèòóàöèÿ
æî;àðû ò;ð;àí – âûøåñòîÿùèé
áàñòàìà – èíèöèàòèâà
í;ñ;àó – óêàçàíèå
;;ðàñòûðóøû – ñîñòàâèòåëü
øåø³ì ;àáûëäàó – ïðèíÿòü ðåøåíèå
ìàçì;í – ñîäåðæàíèå
àøàòûí – ðàñêðûâàþùèé
ðåñ³ìäåó – îôîðìëåíèå
5 æûë ñà;òàëàäû – õðàíÿòñÿ 5 ëåò

;íä³ð³ñò³ê-òåõíèêàëû; á;ë³ì
ÁÀßÍÄÀÓ ÕÀÒ
00.00.00.
Ì.Ä. Ñà;àòîâòû ³ññàïàð;à æ³áåðó òóðàëû

____________________ áàéëàíûñòû ;íä³ð³ñò³ê-òåõíèêàëû; á;ë³ìí³; ìåíåäæåð³ Ì.Ä. Ñà;àòîâòû «Ôîðìàç» çàóûòûíà 00.00.00 – 00.00.00 äåé³í ³ññàïàð;à æ³áåðó³;³çä³ ;ò³íåì³í.
      
;ÒÁ-í³; áàñòû;û                ;îëû                àòû-æ;í³

Á;ðûøòàìà

Á;ðûøòàìà – êåë³ï ò;ñêåí ³ñ ;à;àçäàðûíû; á;ðûøûíà æàçàòûí ìåêåìå áàñøûñûíû; ;ûñ;àøà í;ñ;àóû.Á;ðûøòàìà ;;æàòòû; á³ð³íø³ áåò³í³; æî;àðû æà;ûíà æàçûëàäû. Áðîøþðà ò;ð³íäåã³ ;;æàòòàðäû; ì;;àáàñûíà æàçûëàäû. Îíäà í;ñ;àóäû îðûíäàó;à òè³ñ àäàì ìåí îðûíäàëó ìåðç³ì³ àíû; ê;ðñåò³ëó³ êåðåê.Íå ³ñòåó êåðåêò³ã³ íà;òû ê;ðñåò³ëó³ òè³ñ. Á;ðûøòàìà ñî;ûíà ê;í³ æàçûëûï, áàñøû ;îëû ;îéûëàäû íåìåñå òåã³ æàçûëàäû.

Á;ðûøòàìàíû; ò;ðëåð³
;àðàëñûí – ðàññìîòðåòü
òàë;ûëàíñûí – îáñóäèòü
áåê³ò³ëñ³í – óòâåðäèòü
òàïñûðûëñûí – ïîðó÷èòü
áàÿíäàëñûí –äîëîæèòü
êîìèñññèÿ ;;ðûëñûí – ñîçäàòü êîìèññèþ
;ñûíûñòàð äàÿðëàíñûí – ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ
;àòà; áà;ûëàó;à àëûíñûí – âçÿòü ïîä æåñòêèé êîíòðîëü
áà;ûëàó;à àëû;ûç – âîçüìèòå ïîä êîíòðîëü
æ;ìûñ æîñïàðûíà ;îñû;ûç – âêëþ÷èòå â ïëàí ðàáîòû
òè³ñò³ ;çãåð³ñòåð åíã³ç³;³ç – âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ
á;éðû;;à ;îñû;ûç – â ïðèêàç
ð;;ñàò áåð³;³ç – äàéòå ðàçðåøåíèå
çåðäåëåó ;ø³í (î;ûï-;éðåíó ;ø³í) – äëÿ èçó÷åíèÿ
îðûíäàó ;ø³í – äëÿ èñïîëíåíèÿ
òàíûñó ;ø³í – äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
ì;ë³ìåò ;ø³í – äëÿ ñâåäåíèÿ
áàñøûëû;;à àëó æ;íå îðûíäàó ;ø³í – ê ðóêîâîäñòâó è èñïîëíåíèþ
ñ;ðàó ñàëó;à – ê çàïðîñó
;àðàó;à – íà ðàññìîòðåíèå
;àðñû åìåñï³í – íå âîçðàæàþ
ì;ääåë³ ;ûçìåòòåðãå õàáàðëàíñûí – îáüÿâèòü çàèíòåðåñîâàííûì ñëóæáàì
æ;ìûñ ;éûìäàñòûðûëñûí – îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
³ññàïàð;à æ³áåð³ëñ³í – îòêîìàíäèðîâàòü (ïðèêîìàíäèðîâàòü)
à;ïàðàò äàéûíäàëñûí – ïîäãîòîâèòü èíôîðìàöèþ
;ò³í³ø èåñ³íå æàóàï ;ç³ðëå;³ç – ïîäãîòîâüòå îòâåò çàÿâèòåëþ
á;éðû;òû; æîáàñûí ;ç³ðëå;³ç – ïîäãîòîâüòå ïðîåêò ïðèêàçà
òåêñåðó í;òèæåëåð³ áîéûíøà æàóàï ;ç³ðëå;³ç – ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïîäãîòîâüòå îòâåò
áàðëû; ;;æàòòàð á;éðû;;à ñ;éêåñòåíä³ð³ëñ³í – ïðèâåäèòå â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèêàçîì âñå äîêóìåíòû   
æåäåë êå;åñêå ìàòåðèàëäàð ;ç³ðëåíñ³í – ïîäãîòîâèòü ìàòåðèàëû ê îïåðàòèâíîìó ñîâåùàíèþ

;ÀÐÑÛ ÅÌÅÑϲ͠               Ø.;;äàéáåðäèåâ àòûíäà;û
18.01.10.                Ñåìåé ìåìëåêåòò³ê
                óíèâåðñèòåò³í³; ðåêòîðû,
                ïðîô.À.Ñ.Ñàäû;îâ;à
                ;àçà; ò³ë³ êàôåäðàñûíû;
                î;ûòóøûñû  À.Øû;àðáàåâàäàí

;ò³í³ø
Ìåí³ îòáàñûëû; æà;äàéûìà áàéëàíûñòû 20  ;à;òàðäàí 27 ;à;òàð;à äåé³í à;ûñûç äåìàëûñ;à æ³áåðó³;³çä³ ñ;ðàéìûí.

18.01.10.æ.                ;îëû                À.Øû;àðáàåâà

Á;ÉÐÛ;

Á;éðû; ê;ñ³ïîðûííû; áàñ;àðó ;;æàòòàðûíû; ³ø³íäåã³ å; ìà;ûçäû ;ð³ ê;ï òàðà;àí ò;ð³ áîëûï òàáûëàäû. Á;éðû; – ;àíäàé äà á³ð ì³íäåòò³ (;íä³ð³ñò³ê íåìåñå ê;ñ³ïîðûí ;ûçìåòêåðëåð³íå áàéëàíûñòû) øåøó ;ø³í ê;ñ³ïîðûí áàñøûñû øû;àðàòûí íîðìàòèâò³ê ;;æàò. Á;éðû; øû;àðó àð;ûëû áàñøû ;ûçìåòêåðëåðä³; àëäûíà íåã³çã³ ì³íäåòòåðä³ ;îÿäû, ò;áåãåéë³ ì;ñåëåëåðä³ øåøó æîëäàðûí ê;ðñåòåä³. Á;éðû; – ê;ñ³ïîðûííû; áàðëû; ;ûçìåòêåðëåð³ ;ø³í ì³íäåòò³.
     Ìàçì;íû æà;ûíàí á;éðû;òàð 2 ò;ðãå á;ë³íåä³: íåã³çã³ ;ûçìåò áîéûíøà æ;íå æåêå ;ûçìåòêåðëåð ;;ðàìû áîéûíøà á;éðû;òàð.
    
Á;éðû;òû äàéûíäàó   
1. ì;ñåëåí³; ì;í³í çåðäåëåó;
2. ;àæåòò³ ì;ë³ìåòòåðä³ æèíàó;
3. á;éðû;òû; æîáàñûí äàéûíäàó;
4. æîáàíû êåë³ñó;
5. áàñøûíû; ;îë ;îþû.
     Áàðëû; á;éðû;òàðäû; ì;ò³í³íäå åò³ñò³ê á;éðû; ðàéäû; 3 æà;ûíäà æàçûëàäû.
Ìûñàëû: æ;ðã³ç³ëåò³í áîëñûí, òûéûì ñàëûíñûí, ;àáûëäàíñûí, áîñàòûëñûí, áåëã³ëåíñ³í, æ;êòåëñ³í, òà;àéûíäàëñûí, àóûñòûðûëñûí, ;àðàñòûðûëñûí æ;íå ò.á.
 
                Ñ;çä³ê
;àéòà ;éûìäàñòûðûëó – ðåîðãàíèçàöèÿ
òàðàòûëó-ëèêâèäàöèÿ
í;ñ;àóëû;-èíñòðóêöèÿ
;àðæûëàíäûðó-ôèíàíñèðîâàíèå
æàáäû;òàó-ñíàáæàòü
;íä³ð³ñ-ïðîèçâîäñòâî
;àæåòò³ ì;ë³ìåòòåðä³ æèíàó – ñáîð   íåîá-õîäèìûõ ñâåäåíèé
çåðäåëåó – èçó÷åíèå
;àòà; ñ;ã³ñ æàðèÿëàó – îáúÿâèòü ñòðîãèé âûãîâîð
àë;ûñ á³ëä³ðó – îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü
á³ð áàçàëû; å;áåêà;û ê;ëåì³íäå – â ðàçìåðå îäíîãî áàçîâîãî îêëàäà
ìàäà;òàó ;à;àçûìåí ìàðàïàòòàó- íàãðàäèòü ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
øòàòòû; êåñòåãå ñ;éêåñ – ñîãëàñíî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ
á;éðû; – ïðèêàç
ê;ñ³ïîðûí – ïðåäïðèÿòèå
áàñ;àðó ;;æàòòàðû – ðàñïîðÿäèòåëüíûå äîêóìåíòû
å; ìà;ûçäû – íàèáîëåå âàæíûé
ê;ï òàðà;àí – ðàñïðîñòðàíåííûé
ò;ð – âèä
áîëûï òàáûëàäû – ÿâëÿåòñÿ
;àíäàé äà á³ð – êàêèõ-ëèáî
ì³íäåò – çàäà÷à
;íä³ð³ñ – ïðîèçâîäñòâî
øåøó ;ø³í – äëÿ ðåøåíèÿ
ê;ñ³ïîðûí áàñøûñû – ãëàâà ïðåäïðèÿòèÿ
;;æàò – äîêóìåíò
ìåêåìå – ó÷ðåæäåíèå
;;ðûëûìäû; á;ë³ìøå – ñòðóêòóðíàÿ ÷àñòü
;;ðûëó – ñîçäàíèå
òàðàòûëó – ëèêâèäàöèÿ
;àéòà ;éûìäàñòûðûëó – ðåîðãàíèçàöèÿ
;çãåð³ñ – èçìåíåíèå
åíã³çó – âíåñòè
åðåæå – ïîëîæåíèå
í;ñ;àóëû; – èíñòðóêöèÿ
áåê³òó – óòâåðäèòü
;àðæûëàíäûðó – ôèíàíñèðîâàòü
æîñïàðëàó – ïëàíèðîâàòü
æàáäû;òàó – ñíàáæàòü
æåêå ;;ðàì – ëè÷íûé ñîñòàâ
íåã³çã³ ;ûçìåò áîéûíøà – ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè

Á;éðû; ;ëã³ñ³

Á;ÉÐÛ;
14.12. 2007. ¹ 159 æ/;
;îñòàíàé ;àëàñû
Æ;ìûñ;à ;àáûëäàó òóðàëû
 
1. 2007 æûëäû; 28 ;àðàøàñûíäà;û ¹ 736 êåë³ñ³ì-øàðò áîéûíøà áàñ áóõãàëòåð ;ûçìåò³íå àçàìàòøà Áàéä³ëäàåâà ;àðàê;ç Ì;ñ³ìáàé;ûçû òà;àéûíäàëñûí.
2. 2010 æûëäû; 29 ;àðàøàñûíà äåé³í  áåëã³ëåíãåí êåë³ñ³ì-øàðòòû îðûíäàóäû ;àìòàìàñûç åòó ìà;ñàòûíäà áàñ áóõãàëòåð ìûíà æîáàëàðäû æ;çåãå àñûðñûí:
— á;ë³ìøåëåðä³, ;ûçìåòòåðä³, ëàóàçûìäû ò;ë;àëàðäû æ;íå áàñ;à äà ;ûçìåòêåðëåðä³ îëàðäû; êåë³ñ³ì-øàðòòàðûìåí òàíûñòûðóäû ê;çäåãåí áàñøûíû; ;ê³ì³í;
— áàñ áóõãàëòåðä³; êåë³ñ³ì-øàðòòà áåëã³ëåíãåí ;;;û;òàðû ìåí ì³íäåòòåð³í, ñîíûìåí á³ðãå êåë³ñ³ì-øàðòòû; áàñ;à äà òàëàïòàðûíû; îðûíäàëóûí ;àìòàìàñûç åòåò³í áàñòû;òû; á;éðû;ûí äàéûíäàñûí.
          Íåã³çäåìå:  2006 æûëäû; 28 ;àðàøàñûíäà;û  ¹736-æåêå å;áåê øàðòû

Áàñòû;                ;îëû                àòû-æ;í³

Áàñ áóõãàëòåð                ;îëû                àòû-æ;í³
14.12.2007.
               
       Á;éðû;ïåí òàíûñòûì
       Æ;ìûñ;à ;àáûëäàíóøûíû; ;îëû               
       17.12. 2007.
.Å;áåê êåë³ñ³ì³-òàðàïòàðäû; å;áåê ;;;û;û ;àòûíàñòàðû òóðàëû êåë³ñ³ìä³ ðåòòåéò³í ;;æàò.
Æåêå åíáåê êåë³ñ³ì³-;ûçìåòêåð ìåí æ;ìûñ áåðóø³í³; àðàñûíäà æàçáàøà íûñàíäà æàñàëàòûí åê³ æà;òû êåë³ñ³ì,îë áîéûíøà ;ûçìåòêåð æ;ìûñ áåðóø³í³; àêò³ñ³í àò;àðà îòûðûï,áåëã³ë³ á³ð ìàìàíäû;,á³ë³êò³ë³ê,íåìåñå ëàóàçûì áîéûíøà æ;ìûñòû îðûíäàó;à ì³íäåòòåéä³,àë æ;ìûñ áåðóø³ ;ûçìåòêåðãå  æàëà;ûñûí æ;íå çà;äàð ìåí òàðàïòàðäû; êåë³ñ³ì³íäå ê;çäåëãåí ;çãå äå à;øàëàé ò;ëåìäåðä³ óà;ûòûíäà æ;íå òîëû; ê;ëåì³íäå ò;ëåóãå , å;áåê òóðàëû çà;äàð ìåí ;æûìäû; øàðòòà ê;çäåëãåí å;áåê æà;äàéëàðûí ;àìòàìàñûç åòóãå ì³íäåòòåíåä³.
Êåë³ñ³ìãå îòûðàòûí æ;ìûñøûëàð ìûíàäàé êàòåãîðèÿëàð;à á;ë³íåä³:
-ò;ðà;òû ò;ðäå æ;ìûñ ³ñòåéò³íäåð
-óà;ûòøà æ;ìûñ ³ñòåéò³íäåð
-íåã³çã³ æ;ìûñ îðíû áîéûíøà æ;ìûñ ³ñòåéò³íäåð
-;îñà àò;àðóøûëû; áîéûíøà æ;ìûñ ³ñòåéò³íäåð
Å;áåê êåë³ñ³ì³ 2 äàíà áîëûï æàñàëàäû.Î;àí æ;ìûñ áåðóø³ ìåí ;ûçìåòêåðä³; ;îëû ;îéûëûï,ì;ðìåí êó;ëàíäûðûëàäû.

Å;áåê êåë³ñ³ìøàðòû (øàðò) Òðóäîâîé êîíòðàêò (äîãîâîð)  – á;ë ;ûçìåòêåðëåð ìåí ê;ñ³ïîðûí (ìåêåìå, ;éûì) àðàñûíäà;û êåë³ñ³ì, á;ë êåë³ñ³ìãå ñ;éêåñ å;áåê åòóø³ëåð å;áåê ò;ðò³á³íå áà;ûíà îòûðûï, áåëã³ë³ á³ð ìàìàíäû; áîéûíøà æ;ìûñòàðäû îðûíäàó;à, àë ê;ñ³ïîðûí (ìåêåìå, ;éûì) æà;òàðäû; êåë³ñ³ì³ æ;íå çà;íàìàäà ;àðàñòûðûë;àí àéëû; æàëà;ûíû ò;ëåóãå æ;íå å;áåê æà;äàéëàðûí ;àìòàìàñûç åòóãå ì³íäåòòåíåä³.

Å;ÁÅÊ ÊÅ˲ѲÌ
;îñòàíàé ;àëàñû 2011æûë;û «20»ìàìûðäà

ÈôîëãàÕîëäèíã ê;ñ³ïîðíû, Æàð;û íåã³ç³íäå ;ðåêåò åòåò³í äèðåêòîð Àðçàìàñîâ È.Í. àòûíàí, á³ð æà;òàí, æ;íå Àáèêåíîâ À.À òó;àí æûëû 1984, æåêå êó;ë³ê ¹12546021,  2004 æûë;û «15» íàóðûçäà, åê³íø³ æà;òàí, ò;ìåíäåã³ëåð òóðàëû îñû Êåë³ñ³ìøàðòòû æàñàäû:
1. Èâîëãà õîëäèíã ê;ñ³ïîðûíû Àáèêåíîâà ÀÀ 2011æûë;û «15» ìàìûðäà ìåí 2011æûë;û «20» íàóðûçäà àðàëû;ûíäà  åñåïø³ ëàóàçûìûíà æ;ìûñ;à ;àáûëäàéäû.
2 Èâîëãà õîëäèíã
— îðûíäàóøû ì³íäåòòåìåëåð³í òàáûñòû îðûíäàó ;ø³í ;àæåòò³ ìàòåðèàëäàðìåí, ;;ðàë-æàáäû;òàðìåí æ;íå ;é-æàéìåí ;àìòàìàñûç åòåä³;
3. Îðûíäàóøûíû; æåêå øîòûíû; Æèíà; áàíê³ ìåêåìåñ³íäåã³ ðåêâèçèòòåð³:
Æèíà; áàíê³ ¹2315, åñåï àéûðûñó øîòû 2565, 15 á;ë³ìøå.
;àëà ;îñòàíàé, ÌÔÎ 1256152515, æåêå øîòû 1521515154545.
4. Àáèêåíîâ ÀÀ Êåë³ñ³ìøàðòòû äèðåêòîð;à 3 ê;í á;ðûí åñêåðòå îòûðûï, á;çóû ì;ìê³í.
5. Äèðåêòîð Êåë³ñ³ìøàðòòû ;îëäàíûñòà;û å;áåê òóðàëû çà;íàìàäà ê;çäåëãåí íåã³çäåðäå, ñîíäàé-à; ò;ìåíäåã³ æà;äàéëàðäà á;çóû ì;ìê³í:
à) ;íä³ð³ñò³ê ñèïàòòà;û ñåáåïòåðìåí ê;ñ³ïîðûí æ;ìûñûíû; 1 àïòàäàí àðòû; óà;ûò òî;òàï ò;ðóû2, ñîíäàé-à; æ;ìûñòû; ;ûñ;àðóû;
á) ÀáèêåíîâÀÀ æ;ìûñ;à óà;ûòøà å;áåêêå ;àá³ëåòñ³çä³ã³íå áàéëàíûñòû3 2 àïòà áîéû æ;ìûñ;à êåëìåó³;
â) ÀáèêåíîâÀÀ ñåáåïñ³ç æà;äàéëàðìåí ;ç³íå îñû Êåë³ñ³ìøàðò áîéûíøà æ;êòåëãåí ì³íäåòòåìåëåð³í îðûíäàìàóû, ñîíäàé-à; êîììåðöèÿëû; à;ïàðàòòû áàñ;à ò;ë;àëàð;à æ;íå ;éûìäàð;à áåðãåí æà;äàéäà.
6.Àáèêåíîâ ÀÀ çà;íàìàäà  ;àðàñòûðûë;àí æà;äàéëàðäà, ñîíäàé-à; îñû Êåë³ñ³ìøàðòòû; 6-áàáûíû; «à» òàðìà;ûíäà ;àðàñòûðûë;àí øàðòòû á;çó æà;äàéûíäà 3 ê;íä³ê îðòàøà æàëà;û ì;ëøåð³íäå4 æ;ðäåìà;û ò;ëåíåä³.
10. Êåë³ñ³ìøàðòòû; òàëàïòàðû æà;òàðäû; ;çàðà êåë³ñ³ì³ìåí ;àíà ;çãåðò³ëó³ ì;ìê³í. Êåë³ñ³ìøàðò àð;ûëû ðåòòåëìåãåí ì;ñåëåëåð ;îëäàíûñòà;û çà;íàìàìåí øåø³ëó³ òè³ñ.
11. Ò;ð;ûëû;òû ìåêåíæàéû Êàèðáåêîâ ê;øåñ³ ;é òåëåôîíû 554515.

Äèðåêòîð Àðçàìàñîâ ÈÍ Îðûíäàóøû  Àáèêåíîâ ÀÀ

ÆÅÄÅËÕÀÒ

Æåäåëõàò – òåëåãðàô àð;ûëû áåð³ëåò³í æåäåë ñèïàòòû ;;æàò. Æåäåëõàò ì;ò³í³ ;ûñ;à, ä;ë, àíû;, å; ;çà; äåãåíäå 300 ñ;çäåí àñïàóû êåðåê. Æåäåëõàò ì;ò³í³íäå ê³ð³ñïå ñ;ç, øûëàó ñ;çäåð ;îëäàíûëìàéäû.Õàáàðëàíäûðóëàðìåí òåëåäèäàð, ðàäèî, ãàçåòòåðäåí æ;íå õàáàðëàíäûðó òà;òàëàðûíàí òàíûñó;à áîëàäû. Ðåñìè õàáàðëàíäûðóëàðäû; áåëã³ë³ ò;ðò³á³ áîëàäû. Õàáàðëàíäûðó áîñ ;ûçìåò îðíû òóðàëû, æûëæûìàéòûí ì;ë³êò³ ñàòó, ñàòûï àëó æ;íå ;àíäàéäà á³ð øàðàíû; ;òó ìåðç³ì³í, óà;ûòûí, ìåêåí³í õàáàðëàó ;ø³í áåð³ëåä³.

Íåã³çã³ ñ;çä³ê
æèíàëûñ-ñîáðàíèå
ì;æ³ë³ñ-çàñåäàíèå
êåø-âå÷åð
á;ã³í-ñåãîäíÿ
åðòå;-çàâòðà
êåçäåñó-âñòðå÷à
ê;í ò;ðò³á³- ïîâåñòêà äíÿ
ì;ñåëåëåð-âîïðîñû
áàÿíäàìà-äîêëàä
õàáàðëàìà-ñîîáùåíèå
áîëàäû-ñîñòîèòñÿ
;òê³ç³ëåä³-ïðîâîäèòñÿ

Àñòàíà ;àëàñû
Ø;;ÛË
Áåéá³òø³ë³ê ê;øåñ³, 10-;é
«Ø.Øàÿõìåòîâ àòûíäà;û Ò³ëäåðä³ äàìûòóäû; ðåñïóáëèêàëû; ;éëåñò³ðó -;ä³ñòåìåë³ê îðòàëû;û» äèðåêòîðûíà
«Ò;ëïàð» ïîåçûìåí 1000 äàíà «Æà;à òîë;ûí» î;ó-;ä³ñòåìåë³ê êåøåí³ æ³áåð³ëä³. Åðòå;ã³ ñà;àò 7:45- òå ;àðñû àëû;ûçäàð.
Àëìàòû ;àëàñû, Ñ.Ì;;àíîâ ê;øåñ³, 24
Ñ;çä³ê áàñïàñû.
Äèðåêòîðû: (;îëû)                Æ.;àìáàðîâ.
12.10.2009 æûë

ÊÅϲËÕÀÒ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Êåï³ëõàòòû; ì;ò³í³íäå àäðåñàò;à îðûíäàë;àí æ;ìûñòû; íåìåñå ;àíäàé äà á³ð ;ûçìåòò³; (;èìàðàòòû;, ò;ð;ûí ;éä³; æ;íå ò.á. æ;íäåó æ;ìûñòàðû) à;ûñûí ò;ëåó òóðàëû êåï³ëäåìå áåð³ëåä³. Õàòòà àäðåñàíò ;éûì ;ç³íå áåëã³ë³ á³ð ì³íäåòòåìå àëàäû, ñîíäû;òàí õàòòû; ;;;û;òû; ê;ø³ áîëàäû.
Êåï³ëä³ê õàò ;ëã³ñ³
(Ôîðìà ãàðàíòèéíîãî ïèñüìà)
Ê;ñ³ïîðûííû; àòàóû                «²ñêåð» À;-íû;
Ê;ñ³ïîðûííû; ìåêåí-æàéû                Áàñ äèðåêòîðû
Òåë./ôàêñ                À.Å. Áåëã³áàåâ ìûðçà;à

ÊÅϲËÄ²Ê ÕÀÒ                001111, ;îñòàíàé,
00.00.00 ¹ 1-3/28                Øèïèí, 23
¹ 2-5/114  00.00.00

;;ðìåòò³ Àñ;àð Åðáîë;ëû
       Á³çä³; ìåêåí-æàé;à ѳçä³; êîìïàíèÿ;ûçäû; åê³ êîíòåéíåð  ;í³ì³í³; æ³áåð³ëó ì;ìê³íä³ã³í ðàñòàóû;ûçäû ;ò³íåì³ç.
       Á³ç îë çàòòàðäû îñû àéäû; àÿ;ûíà äåé³í àë;ûìûç êåëåä³.
       Ò;ëåìä³ àëäûí-àëà æàñàó;à êåï³ëä³ê áåðåì³ç.
       Á³çä³; åñåï øîòûìûç _________________ ,   ____________ áàíê³
       Äèðåêòîð                ;îëû                àòû-æ;í³
       Áàñ áóõãàëòåð                ;îëû                àòû-æ;í³
       Ì. Î.
ÊÅ˲ѲÌØÀÐÒ

Êåë³ñ³ìøàðò – æåêå ò;ë;àëàðäû; æ;íå çà;äû ò;ë;àëàðäû; àçàìàòòû; ;;;û;òàðû ìåí ì³íäåòòåð³í áåëã³ëåóä³, ;çãåðòóä³ æ;íå òî;òàòóäû ðåòòåéò³í, íîòàðèàëäû ò;ðäå êó;ëàíäûðûëàòûí ðåñìè ;;æàò.
Êåë³ñ³ìøàðò ìûíàäàé æà;äàéëàðäà æàñàëàäû:
1. Æûëæûìàéòûí ì;ë³ê æ;í³íäåã³ ì;ì³ëåð: ò;ð;ûí ;éä³ ñàòûï àëó- ñàòó, ñûé;à áåðó, àóûñòûðó òóðàëû.
2. Æåð ó÷àñêåëåð³ òóðàëû ì;ì³ëåëåð: æåð ó÷àñêåñ³í ñàòûï àëó- ñàòó, ñûé;à áåðó, àóûñòûðó òóðàëû.
3. Ê;ë³ê ;;ðàëäàðû æ;í³íäåã³ ì;ì³ëåëåð ò.á.
Ï;òåðä³ ñàòó-ñàòûï àëó òóðàëû êåë³ñ³ìøàðòòà ï;òåðãå ;àòûñòû á³ðíåøå ì;ë³ìåò áåð³ëåä³: ï;òåð ê³ìí³; æåêåìåíø³ã³, ÒÈÁ-òå ò³ðêåëãåí í;ì³ð³, ÒÈÁ-ò³; àíû;òàìàñû áîéûíøà ï;òåðä³; ;;íû, ï;òåðä³; æàëïû àóìà;û æ;íå ñîë óà;ûò;à äåé³í ê;ðñåò³ëãåí ï;òåðä³; åøê³ìãå ñàòûëìà;àíû, ;àðûç ;òåóãå áåð³ëìåãåí³, äàó-òàëàñòà, òûéûì ñàëóäà áîëìà;àíû ê;ðñåò³ëåä³.

Íåã³çã³ ñ;çä³ê
Ò;ìåíäå ;îë ;îþøûëàð-íèæåïîäïèñàâøèåñÿ
ìà;àí òèåñ³ë³-ïðèíàäëåæàùèé ìíå
æåêå áàñû –ëè÷íîñòü
;;;û;òû; ³ñ-;ðåêåòêå ;àá³ëåò³-äååñïîñîáíîñòü
òàðèô áîéûíøà ñàëû; àëûíäû-âçûñêàíî ïî òàðèôó
ì;ì³ëå-ñäåëêà               
æåêåìåíø³ê ;;;û;û áîéûíøà ïî ïðàâó ñîáñòâåííîñòè
òûéûì ñàëûíáà;àí-ïîä àðåñòîì íå ñîñòîèò
;;;ûëû-âïðàâå               

;ÎËÕÀÒ
;îëõàò – áåëã³ë³ á³ð ;;;äûëû;òàðäû; (;;æàò, ì;ë³ê, çàò, à;øà) àëûí;àíûí êó;ëàíäûðàòûí ðåñìè ;;æàòòû; á³ð ò;ð³.
    Ìàçì;íû ìåí ;;ðûëûìû æà;ûíàí ;îëõàò æ;íå êåï³ëõàò á³ð-á³ð³íå ;;ñàñ.
Íåã³çã³ ñ;çä³ê
êåï³ëõàò – ãàðàíòèéíîå ïèñüìî
àçàìàò – ãðàæäàíèí
áåð³ëãåí – âûäàííûé
êó;ëàíäûðó – óäîñòîâåðÿþ
Òàðàïòàðäû; ;îëû – ïîäïèñè Ñòîðîí
ì³íäåòòåíåì³í — îáÿçóþñü
ïðîöåíò ò;ëåó – óïëàòèòü ïðîöåíò
3 äàíà åò³ï æàñàë;àí – ñîñòàâëåíî â 3 ýêçåìïëÿðàõ
êåë³ñ³ìøàðò;à ñ;éêåñ – â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
áàñ;à òàëàáûì æî; – äðóãèõ ïðåòåíçèé íå èìåþ
íåñèå – ññóäà
;àðûç – äîëã
æåêåìåíø³ê – ñîáñòâåííîñòü
æåêå áàñûíû; êó;ë³ã³ – óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
;îëõàò áåðóø³ – ïîäïèñûâàþùèé
;;ÒÒÛ;ÒÀÓÕÀÒ

       ;;òòû;òàóõàò ìåðåéòîéëàðäà, ;ê³ìåò íàãðàäàñûìåí ìàðàïàòòàë;àíäà, ìà;ûçäû ìåðåêåëåðäå æ;íå òà;û áàñ;à æà;äàéëàðäà æîëäàíàäû.
       ;;òòû;òàóõàò ;;ðìåò³, ;àä³ðë³, àñà ;àä³ðë³, ;ûìáàòòû äåãåí ñ;çäåðìåí áàñòàëàäû. Ñîäàí êåé³í ;;òòû;òàó ñåáåá³ æàçûëàäû æ;íå ;;òòû;òàóøû ;óàíûø èåñ³í³; æåò³ñò³êòåð³ òóðàëû õàáàðäàð åêåí³í á³ëä³ðó³ ;àæåò. Ìûñàëû:
— ѳç îñû æûëäàð àðàëû;ûíäà çîð æåò³ñò³êòåðãå (òàáûñòàð;à) æåòò³;³ç
— Á³ç ñ³çä³ ;ä³ë áàñøû, ³ñêåð ìàìàí ðåò³íäå ê;ðñåòå á³ëä³;³ç
— ѳç ;ç³;³çä³ ³ñêåð ìàìàí ðåò³íäå ê;ðñåòå á³ëä³;³ç
— ;ûçìåòêåðëåð àðàñûíäà ñ³çä³; áåäåë³;³ç æî;àðû
— ѳçä³; ýêîíîìèêà (ôèëîëîãèÿ, âåòåðèíàðèÿ ò.á) ñàëàñûíà, ôèðìàíû; (ê;ñ³ïîðûííû;, ìåìëåêåòò³;) ;ðêåíäåó³íå ;îñ;àí ;ëåñ³;³ç çîð ò.á.
       Îñûäàí êåé³í ³çã³ ò³ëåêòåð æàçûëàäû. Ñî;ûíäà ;;òòû;òàóøûíû; àòû-æ;í³ øûí æ;ðåêòåí, ³çã³ ò³ëåêïåí, øûíàéû ê;;³ëäåí äåãåí ñ;çäåðìåí àÿ;òàëàäû.

;;ðìåòò³   Áàéì;ðàò  Ê;ð³ì;ëû!

       ѳçä³ ;ëûñòû;  ;ëû  ê;í³, õàëû;òû;  ìåðåêå —  Íàóðûç  ìåéðàìûìåí  ;;òòû;òàéìûç!
       Íàóðûç —  ;àéðûìäûëû;  ïåí  èìàíäûëû; , á³ðë³ê  ïåí  äîñòû;òû;  ;ëû  ìåðåêåñ³. Îë  áàðøàìûç;à  æà;ñûëû;,  ûðûñ,  îòáàñû;ûç;à  áàÿíäû  áà;ûò  ïåí  ;;ò-áåðåêå  àëà  êåëñ³í.

Øûíàéû  ò³ëåêïåí – ;ð³ïòåñòåð³;³ç

;ûçìåòò³ê õàòòàð
À;ïàðàòòû;-àíû;òàìàëû; ;;æàòòàð;à õàòòàð, æåäåëõàòòàð, òåëåôîíîãðàììàëàð, àêò³ëåð, àíû;òàìàëàð, ìà;ë;ìàò õàòòàð, àðûçäàð ò.á. æàòàäû. ²øê³, òûñ;û à;ïàðàòòû;-àíû;òàìàëû; ;àòûíàñ õàòòàð áàñ;àðó ;;æàòòàðû ê;ëåì³í³; 80 ïàéûçûí ;;ðàéäû.
;ûçìåòò³ê õàòòàð áàñ;àðó ;ûçìåò³íäå òóûíäàéòûí ê;ïòåãåí æåäåë ì;ñåëåëåðä³ øåøó ;ø³í ;îëäàíûëàäû. Ìàçì;íû ìåí ìà;ñàòûíà ;àðàé õàòòàð: êåï³ëä³ê áåðó, à;ïàðàòòû;, æàðíàìàëû;, êîììåðöèÿëû;, ñ;ðàòó õàòòàðû, øà;ûðó õàòòàðû, æàóàï õàòòàð, ;ò³í³ø õàòòàð, õàáàðëàìà õàòòàð, áàñòàìà õàòòàð, åñêå ñàëó õàòòàðû áîëûï á;ë³íåä³.
;ûçìåòò³ê õàòòû; ì;ò³í³ ;àðàïàéûì æàçûëàäû, á³ð ì;ñåëåãå ;àíà àðíàëàäû. Õàòòû; ì;ò³í³ æ;éåë³, íà;òû æ;íå íû; áîëóû òè³ñ.
Õàò àðíàéû áëàíê³äå òîëòûðûëàäû æ;íå îíû; òà;ûðûáû, àäðåñàòòû; àòû ê;ðñåò³ëåä³, ;îë ;îé;àí ò;ë;àíû; àòû-æ;í³ æ;íå ;;ðàñòûðóøûíû; òåëåôîí í;ì³ð³ æàçûëàäû.
;ûçìåòò³ê õàòòàðäû; íåã³çã³ ìà;ñàòû ³ñ-;ðåêåòêå ê³ð³ñóä³; ;àæåòò³ã³í ñåíä³ðó, ê;ðñåòó, ò;ñ³íä³ðó. Õàòòà ñ;çäåðä³ íà;òû ìà;ûíàäà àíû; ;îëäàí;àí ä;ðûñ. Ê;ïñ;çä³ë³ê õàòòû; ì;í³í ò;ñ³íóãå ;èûíäû; òóäûðàäû. 
Õàòòàðäà «Àäðåñàò» (õàòòû àëóøûíû;) äåðåêòåìåñ³í³; ;;ðàìäàñ á;ë³êòåð³ ä;ðûñ ê;ðñåò³ëó³ êåðåê: ôèðìà; ;;ðûëûìäû; á;ë³ìøåëåð; ëàóàçûìû; àòû-æ;í³; àëóøûíû; ïî÷òàëû; ìåêåí-æàéû.
Ìåêåìåäåí æ³áåð³ëåò³í áàðëû; õàòòàð áàñòàìà æ;íå æàóàï õàòòàð áîëûï åê³ òîï;à á;ë³íåä³. Æàóàï õàòòû æ³áåðóø³ ;ç³ àë;àí áàñòàìà õàòòû; ê;í³ ìåí í;ì³ð³í ê;ðñåòåä³.  Á;ë äåðåêòåìå õàò ò;ïê³ë³êò³ ðåñ³ìäåëãåííåí êåé³í áëàíê³ãå òîëòûðûëàäû.

Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê

à;ïàðàòòû;-àíû;òàìàëû; ;;æàòòàð – èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå äîêóìåíòû
õàò – ïèñüìî
æåäåëõàò – òåëåãðàììà
àíû;òàìà – ñïðàâêà
ìà;ë;ìàò õàòòàð – äîêëàäíàÿ çàïèñêà
³øê³ – âíóòðåííèé
ïàéûç – ïðîöåíò
áàñ;àðó ;ûçìåò³ – óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
òóûíäàéòûí – âîçíèêàþùèõ
ê;ïòåãåí – ìíîãî÷èñëåííûõ
æåäåë ì;ñåëåëåð – îïåðàòèâíûå âîïðîñû
øåøó ;ø³í – äëÿ ðåøåíèÿ
;îëäàíûëàäû – ïðèìåíÿåòñÿ
ìàçì;í – ñîäåðæàíèå
³ëåñïå õàò – ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî
êåï³ëä³ê áåðó õàòòàðû – ãàðàíòèéíûå ïèñüìà
à;ïàðàòòû; õàòòàð – èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà
æàðíàìàëû; õàòòàð – ðåêëàìàöèîííûå ïèñüìà
êîììåðöèÿëû; õàòòàð – êîììåð÷åñêèå ïèñüìà
ñ;ðàòó õàòòàðû – ïèñüìà-çàïðîñû
øà;ûðó õàòòàðû – ïèñüìà-ïðèãëàøåíèÿ
æàóàï õàòòàð – ïèñüìà-îòâåòû
;ò³í³ø õàòòàð – ïèñüìà-ïðîñüáû
õàáàðëàìà õàòòàð – ïèñüìà-óâåäîìëåíèÿ
áàñòàìà õàòòàð – èíèöèàòèâíûå ïèñüìà
åñêå ñàëó õàòòàðû – ïèñüìà-íàïîìèíàíèÿ
ì;ò³í – òåêñò
;àðàïàéûì – ïðîñòîé
æ;éåë³ – ïîñëåäîâàòåëüíûé
àðíàéû áëàíê – ñïåöèàëüíûé áëàíê
;;ðàñòûðóøû — ñîñòàâèòåëü
ìà;ñàò – öåëü
ê;ïñ;çä³ë³ê – ìíîãîñëîâèå
äåðåêòåìå – ðåêâèçèò
;;ðàìäàñ á;ë³êòå𳠖 ñîñòàâíûå ÷àñòè
ä;ðûñ ê;ðñåò³ëó³ êåðåê – äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî óêàçàíû
ëàóàçûì — äîëæíîñòü
ò;ïê³ë³êò³ – îêîí÷àòåëüíûé
ðåñ³ìäåó – îôîðìëÿòü

;ÛÇÌÅÒÒ²Ê ÕÀÒ
Ê;ñ³ïîðûííû; àòàóû                Äèðåêòîð
Ê;ñ³ïîðûííû; ìåêåí-æàéû                ;.Í. Ñàðäàðîâ;à
Òåë.
Ôàêñ:                001111, ;îñòàíàé,
00.00.00  ¹ 21/1 – 3
¹ ___ 00.00.00                Àëòûíñàðèí, 12

Æè;àç æåòê³çóä³ êåø³êò³ðó òóðàëû

;;ðìåòò³ ;íóàð Í;ðáåê;ëû!
          Á³ç ѳçãå 00.00.00-äà;û ¹ ___ êåë³ñ³ì-øàðò áîéûíøà êåë³ñ³ëãåí ;ø îôèñ æè;àçûíû; æèûíòû;ûí, ;ê³í³øêå îðàé, óà;ûòûíäà æåòê³ç³ï áåðå àëìà;àíû;ûç òóðàëû õàáàðëàéìûç. ;çàðà êåë³ñ³ëãåí ìåðç³ìíåí áåð³ åê³ àïòà óà;ûò ;ò³ï êåòêåí³í åñòåð³;³çãå ñàëàìûç.
        Æåòê³çóä³ êåø³êò³ðó á;äàí ;ð³ æàë;àñàòûí áîëñà, á³ðëåñêåí ;ûçìåò³ì³ç äî;àðûëóû ì;ìê³í.
        Á³ç ѳçäåð ;àæåòò³ øàðàëàð ;îëäàíûï, îíû; í;òèæåñ³ òóðàëû á³çãå õàáàðëàéäû äåï åñåïòåéì³ç.

Äèðåêòîð                ;îëû                àòû-æ;í³

Áàéò;ðñûíîâ 265  5192

;;ÆÀÒÒÀÐÄÛ ÒÎÏÒÀÑÒÛÐÓ
“;;æàò” (Äîêóìåíò) – ëàòûí ò³ë³íäå “êó;ë³ê”, “ä;ëåëäåó ò;ñ³ë³” äåãåí ìà;ûíà áåðåä³. Äà;äûëû ;îëäàíûñòà îíû; íåã³çã³ ;ø ìà;ûíàñû áàð: 1) ;àíäàé äà á³ð ôàêò³í³ íå á³ð í;ðñåãå äåãåí ;;;û;òû (ìûñàëû, æîë æ;ðóãå äåãåí) ðàñòàéòûí ³ñ ;à;àçû; 2) æåêå áàñòû ðåñìè ò;ðäå êó;ëàíäûðàòûí ;;æàò (ò;ë;;æàò); 3) á³ð í;ðñå òóðàëû æàçáàøà êó;ë³ê (ìûñàëû, åñê³ ãðàìîòàëàð).
Ê;ñ³ïîðûííû; íå ;éûìíû; ;;æàòòàðû áåëã³ë³ á³ð ì;äåíè-òàðèõè ;;íäûëû;;à èå, ìåìëåêåòò³ê ì;ðà;àò ;îðûíû; á;ë³ã³ áîëûï òàáûëàäû, ñîíäû;òàí îëàð ìåìëåêåòò³ê ì;ðà;àòòàð;à òàïñûðûëóû òè³ñ.
;;æàòòàðäû òîïòàñòûðó – îëàðäû ;;ñàñòû;òàðû ìåí àéûðìàøûëû;òàðû áîéûíøà á;ëó áîëûï òàáûëàäû.
Áåëã³ëåó ò;ñ³ë³íå ;àðàé ;;æàòòàð æàçáà, ãðàôèêàëû;, àêóñòèêàëû; (ôîòî, êèíî, áåéíå;;æàòòàð) áîëûï á;ë³íåä³.
Ìàçì;íûíà ;àðàé – ;éûìäû;-;ê³ìä³ê, ;àðæû-åñåï, æàáäû;òàó-;òê³çó ;;æàòòàðû áîëûï á;ë³íåä³.
Àòàóûíà ;àðàé ê;ïòåãåí ò;ðãå (æàíð;à) á;ë³íåä³: åðåæåëåð, á;éðû;òàð, õàòòàìàëàð, æàð;ûëàð, àðûçäàð, õàòòàð ò.á.
Òîëòûðó îðíûíà ;àðàé  ;;æàòòàð ³øê³ æ;íå ñûðò;û (ê³ð³ñ æ;íå øû;ûñ) áîëûï á;ë³íåä³.
Îðûíäàëó ìåðç³ì³ áîéûíøà ;;æàòòàð æåäåë æ;íå æåäåë åìåñ (æàé) áîëûï á;ë³íåä³.
Æàðèÿëûëû; ä;ðåæåñ³íå ;àðàé ;;æàòòàð ;àðàïàéûì, ê;íäåë³êò³ ;ûçìåòòå ;îëäàíó ;ø³í æ;íå ;;ïèÿ áîëûï á;ë³íåä³.
Æàñàëó ñàòûñûíà ;àðàé ò;ïí;ñ;à (á³ð³íø³ äàíàñû) æ;íå ê;ø³ðìå ;;æàòòàð áîëûï á;ë³íåä³.

Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê
;;æàò – äîêóìåíò
êó;ë³ê —  ñâèäåòåëüñòâî
ä;ëåëäåó ò;ñ³ë³ – ñïîñîá äîêàçàòåëüñòâî
äåãåí ìà;ûíà áåðåä³ – îçíà÷àåò
äà;äûëû ;îëäàíûñòà – îáû÷íîì óïîòðåáëåíèè
íåã³çã³ ;ø ìà;ûíàñû áàð – èìååò òðè îñíîâíûõ çíà÷åíèÿ
;àíäàé äà á³ð ôàêò³ – êàêîé-íèáóäü ôàêò
íå á³ð í;ðñåãå äåãåí ;;;û;òû – èëè ïðàâî íà ÷òî-íèáóäü
ðàñòàéòûí – ïîäòâåðæäàþùàÿ
³ñ ;à;àçû – äåëîâàÿ áóìàãà
æåêå áàñòû ðåñìè ò;ðäå êó;ëàíäûðàòûí  — òî, ÷òî îôèöèàëüíî óäîñòîâåðÿåò
ëè÷íîñòü ïðåäúÿâèòåëÿ
ò;ë;;æàò – ïàñïîðò
á³ð í;ðñå òóðàëû – î ÷åì-íèáóäü
æàçáàøà êó;ë³ê – ïèñüìåííîå ñâèäåòåëüñòâî
åñê³ ãðàìîòàëàð – äðåâíèå ãðàìîòû
ê;ñ³ïîðûíäû áàñ;àðó – óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì
ì;ë³ìåòòåðä³ ;àáûëäàï àëó æ;íå ;;äåó – ïîëó÷åíèå è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè
øåø³ì ;àáûëäàï, îíû îðûíäàó – ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ  è åãî èñïîëíåíèå
áåëã³ë³ á³ð ä;ðåæåäåã³ – â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
à;ïàðàòòû; ïðîöåññ – èíôîðìàöèîííûé ïðîöåññ
ä;ðûñ øåø³ì ;àáûëäàó ;ø³í – äëÿ âûðàáîòêè âåðíîãî ðåøåíèÿ
òîëû; – ïîëíàÿ
æåäåë æ;íå à;è;àò ì;ë³ìåòòåð – îïåðàòèâíàÿ è äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ
êåðåê áîëàäû – òðåáóåòñÿ
;;æàòòû; ñàïàñû – êà÷åñòâî äîêóìåíòà
ê;ñ³ïîðûííû; íå ;éûìíû; ;;æàòòàðû – äîêóìåíòû ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè
áåëã³ë³ á³ð ì;äåíè-òàðèõè ;;íäûëû;;à èå – ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåëåííóþ
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü
ìåìëåêåòò³ê ì;ðà;àò ;îðû – àðõèâíûé ôîíä ãîñóäàðñòâà
á;ë³ã³ áîëûï òàáûëàäû – ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
ìåìëåêåòò³ê ì;ðà;àòòàð;à òàïñûðûëóû òè³ñ – ïîäëåæàò ñäà÷å â ãîñóäàðñòâåííûå àðõèâû
;;ñàñòû;òàðû ìåí àéûðìàøûëû;òàðû áîéûíøà – ïî ïðèçíàêàì ñõîäñòâà è
ðàçëè÷èÿ

Ðåñìè ³ñ ;à;àçäàðû àòàóëàðû

àíû;òàìà – ñïðàâêà
øà;ûì – æàëîáà
á;éðû; – ïðèêàç
æàð;û – óêàç
æàðëû; –óñòàâ
çà; –çàêîí
åðåæå –ïîëîæåíèå
êåë³ñ³ì – ñîãëàøåíèå
øàðò – äîãîâîð
êåï³ëõàò – ãàðàíòèéíîå ïèñüìî
;îëäàóõàò – õîäàòàéñòâî
;îëõàò – ðàñïèñêà
ì³íåçäåìå – õàðàêòåðèñòèêà
;ì³ðáàÿí — àâòîáèîãðàôèÿ

;ò³í³ø – çàÿâëåíèå
ñåí³ìõàò – äîâåðåííîñòü
ò;ñ³íä³ðìå õàò – îáüÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
õàáàðëàìà – ñîîáùåíèå
õàòòàìà – ïðîòîêîë
øà;ûðóõàò – ïðèãëàñèòåëüíîå ïèñüìî
øåø³ì – ðåøåíèå
³ëåñïåõàò – ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî
³ñêåðè õàò – äåëîâîå ïèñüìî
³ñ ïàðà;û – ëè÷íûé ëèñòîê

̲ÍÅÇÄÅÌÅ

̳íåçäåìå — ìåêåìåäå, ê;ñ³ïîðûíäà æ;ìûñ ³ñòåéò³í àäàì òóðàëû ;ê³ìø³ë³ê íåìåñå ;î;àìäû; ;éûì òàðàïûíàí áåð³ëåò³í, æåêå àäàìíû; ³ñêåðë³ã³í, á³ë³êò³ë³ã³í, ê;ñ³áè äå;ãåé³í ñèïàòòàéòûí ðåñìè ;;æàò.
̳íåçäåìå íà;òû, îáúåêòèâò³, ä;ë æ;íå òîëû; áîëóû êåðåê. ̳íåçäåìå áàñ;à ìåêåìå (ñîò, ïðîêóðàòóðà) ñ;ðà;àí æà;äàéäà, î;ó;à, àñïèðàíòóðà;à ò;ñó êåç³íäå, ñîíäàé-à; ;ûçìåòêåðä³;, ìàìàííû; ê;ñ³áè á³ë³êò³ë³ã³í ê;òåðó ìà;ñàòûíäà áåð³ëåä³.
̳íåçäåìå À4 ;àëûïòû æàëïû áëàíê³ãå òîëòûðûëàäû. ̳íåçäåìå ì;ò³í³íäåã³ ëîãèêàëû; áàéëàíûñòà;û á;ë³ìäåðä³ á;ë³ï ê;ðñåòóãå áîëàäû.
Áàñ;û á;ë³ì – àíêåòàëû; ì;ë³ìåòòåð (àòû-æ;í³, òó;àí æûëû, á³ë³ì³, ò.á.). Êåéá³ð ì³íåçäåìåëåðäå á;ë ì;ë³ìåòòåð ;;æàò àòàóûíàí á³ð èíòåðâàë ò;ìåíãå áàñûëàäû.
Åê³íø³ á;ë³ìäå – å;áåê ;ûçìåò³ òóðàëû ì;ë³ìåòòåð (ìàìàíäàíóû, æ;ìûñ ³ñòåó ìåðç³ì³, ;ûçìåò³ áîéûíøà ;ñó³, ò.á.) æ;íå å;áåã³íå áåð³ëãåí áà;à æàçûëàäû.
;ø³íø³ á;ë³ìäå – ;î;àìäû; áåëñåíä³ë³ã³, ò;ðìûñòà;û ò;ðò³á³, ;ð³ïòåñòåð³ìåí ;àðûì-;àòûíàñûíà áà;à áåð³ëåä³.
;îðûòûíäû á;ë³ìäå ò;æûðûìäàìà æ;íå ì³íåçäåìåí³; áåð³ëó ìà;ñàòû æàçûëàäû. 
̳íåçäåìåí³; ì³íäåòò³ äåðåêòåìåëåð³:
   Ì³íåçäåìåäå ê;ðñåò³ëåò³í ì³íäåòò³ ì;ë³ìåòòåð:
1. Æåêå àäàì òóðàëû íåã³çã³ ì;ë³ìåòòåð:
— àòû-æ;í³;
— ;ëòû;
— ;ñêåðè ;ûçìåòêå ;àòûñû;
— îòáàñû æà;äàéû;
— á³ë³ì³;
— ëàóàçûìû;
— òó;àí æûëû;
— òó;àí æåð³;
— îòáàñû æà;äàéû;
— àçàìàòòû;û.
2. ;ûçìåò ³ñòåãåí îðíû, ;ûçìåò àò;àð;àí æûëäàðû.
3. Æåêå áàñûíû; ;àñèåòòåð³. ;ç ì³íäåò³íå, ;î;àìäû; òàïñûðìàëàð;à ;àðûì-;àòûíàñû.
4. ̳íåçäåìå ;àéäà áåð³ëä³.
5. Ìåêåìå áàñøûíû; ;îëû.
6. ̳íåçäåìå áåð³ëãåí ìåðç³ì (àéû, ê;í³, æûëû).
7. Ìåêåìåí³; ì;ð³.

Íåã³çã³ ñ;çä³ê
ìiíåçäåìå – õàðàêòåðèñòèêà
ëàóàçûì, ;ûçìåò – äîëæíîñòü
æî;àðû áiëiì – âûñøåå îáðàçîâàíèå
îðòà áiëiì – ñðåäíåå îáðàçîâàíèå
ò;æ³ðèáåëi – îïûòíûé
áiëiêòi – êâàëèôèöèðîâàííûé
ìàìàí – ñïåöèàëèñò
æåòiê áiëó – çíàòü â ñîâåðøåíñòâå
áåäåëäi – àâòîðèòåòíûé
êóðñòàñ – îäíîêóðñíèê
;;ðäàñ — ðîâåñíèê
;ëãiëi —  îáðàçöîâûé
àäàë íèåòïåí îðûíäàó – äîáðîñîâåñòíî     âûïîëíÿòü
;ç óà;ûòûíäà – ñâîåâðåìåííî
áåëñåíä³ – àêòèâíûé
æåò³ëä³ðó – ñîâåðøåíñòâîâàòü
æà;ûìäû æà;ûíàí ê;ðñåòó á³ëó – ïîêàçàòü ñåáÿ ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû
ê;ñ³ïò³ê äàéûíäû; – ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà
êåìø³ë³ê – íåäîñòàòêè
áàñòàìàøûëû; – èíèöèàòèâà
òàáàíäûëû; – íàñòîé÷èâîñòü
ä;ðûñ øåø³ì ;àáûëäàé á³ëåä³ – ñïîñîáåí ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
;ûçìåòêåðä³; ;ûçìåòò³ê ;ðåêåò³ – ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêà
;î;àìäû; ;ðåêåò — îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
³ñêåðë³ê ;àá³ëåò³ – äåëîâàÿ ñïîñîáíîñòü
;ûçìåò³ áîéûíøà – ïî ñëóæáå
á³ë³ìä³,³ñêåð, ³çäåí³ìïàç – îáðàçîâàííûé, äåëîâîé, öåëåóñòðåìëåííûé
;æûìäà;û ;î;àìäû; æ;íå ì;äåíè øàðàëàð;à áåëñåíå àðàëàñàäû – àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè êîëëåêòèâà
ì³íåç³ àøû;, àäàìäàðìåí òåç ò³ë òàáûñàäû – èñêðåííèé (îòêðûòûé) õàðàêòåð, êîììóíèêàáåëüíûé
æà;ñû, ;ëã³ë³ ñòóäåíò – õîðîøèé, îáðàçöîâûé ñòóäåíò
àò;àðûï æ;ðãåí ;ûçìåò³íå ëàéû; – ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè
áåð³ëãåí òàïñûðìàëàðäû æàóàïêåðø³ë³êïåí îðûíäàéäû – îòâåòñòâåííî âûïîëíÿåò ïîðó÷åííûå äåëà
êóðñòàñòàðûíû; àðàñûíäà áåäåëä³ – ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì ñðåäè îäíîêóðñíèêîâ
ì³íåçäåìå å;áåê êåë³ñ³ì³í ;çàðòó ;ø³í áåð³ëä³ – õàðàêòåðèñòèêà äàíà äëÿ ïðîäëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
ì³íåçäåìå î;ó;à ò;ñó ;ø³í áåð³ëä³ – õàðàêòåðèñòèêà äàíà äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ó÷åáó
;àçà;, à;ûëøûí, ò;ð³ê ò³ëäåð³í æà;ñû á³ëåä³ – âëàäååò êàçàõñêèì, àíãëèéñêèì, òóðåöêèì ÿçûêàìè
;éûìäàñòûðóøûëû; ;àá³ëåò³ áàð – èìååò îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè
êîìïüþòåðìåí æ;ìûñ ³ñòåé àëàäû – âëàäååò êîìïüþòåðîì
ê;ïø³ë³êïåí æ;ìûñ ³ñòåãåíä³ ;íàòàäû – íðàâèòñÿ ðàáîòàòü â êîëåêòèâå
ñàëìà;òû ì³íåç³ìåí, àäàëäû;ûìåí ê;çãå ò;ñ³ï æ;ð – îòëè÷àåòñÿ ñåðüåçíîñòüþ õàðàêòåðà, ÷åñòíîñòüþ

̳íåçäåìå
Ñàìàò Àéäûí;ëû Ì;óëåíáàåâ, 1970 æûëû òó;àí, ;ëòû – ;àçà;, á³ë³ì³ – æî;àðû. ;àçà;ñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû; àçàìàòû. Ñàìàò Àéäûí;ëû Ì;óëåíáàå⠖ 1970 æûë;û ;à;òàð àéûíû; 15-³íäå ;àçà;ñòàí Ðåñïóáëèêàñû Àëìàòû îáëûñû, Ðàéûìáåê àóäàíû, Íàðûí;îë àóûëûíäà òó;àí. Îðòà ìåêòåïò³ á³ò³ðãåííåí êåé³í 1987 æûëû ;àç³ðã³ ;ëòòû; ïîëèòåõíèêà óíèâåðñèòåò³í³; êîìïüþòåðë³ê òåõíèêà ôàêóëüòåò³íå î;ó;à ò;ñ³ï, îíû 1992 æûëû ;çä³ê äèïëîììåí á³ò³ðãåí. 1993-98 æûëäàð àðàëû;ûíäà ;ûëûìè-æîáàëàó èíñòèòóòûíû; à;à ;ûëûìè ;ûçìåòêåð³. ;àç³ð – ;àçà; ;ëòòû; óíèâåðñèòåò³ ìåòàëëóðãèÿ ;íåðê;ñ³á³ ôàêóëüòåò³í³; à;à î;ûòóøûñû. 1998 – 2001 æûëäàð àðàëû;ûíäà ;àç;ÏÓ-ä³; ;íä³ð³ñòåí ;îë ;çáåé î;èòûí àñïèðàíòóðàñûíäà î;ûï, 1991 æûëû êàíäèäàòòû; äèññåðòàöèÿ ;îð;àäû.
Ñ. À. Ì;óëåíáàåâ — ;ç ³ñ³í æåò³ê á³ëåò³í, ò;æ³ðèáåë³ ìàìàí. Îë – á³ðíåøå ;ûëûìè å;áåêòåðä³; àâòîðû. Ñ.À. Ì;óëåíáàåâòû; “Ìåòàëëóðãèÿ ;íåðê;ñ³á³í³; òåðìèíäå𳔠äåï àòàëàòûí å;áåã³ Øî;àí Ó;ëèõàíîâ àòûíäà;û ñûéëû;;à èå áîëäû.
Ñ. À. Ì;óëåíáàå⠖ ;àçà;, îðûñ, à;ûëøûí ò³ë³í æåò³ê á³ëåä³. Ñòóäåíòòåð ìåí ;ð³ïòåñòåð³í³; àðàñûíäà áåäåëä³; ;ëã³ë³ îòáàñû èåñ³.
̳íåçäåìå ;ûëûìè-òåõíèêàëû; îðòàëû;òû; áàñ ìàìàíû ;ûçìåò³íå ;ñûíó ;ø³í áåð³ëåä³.
Ìåêåìå áàñøûñû /àòû-æ;í³, ;îëû/

Àéû, ê;í³, æûëû

;ҲͲØ

;ò³í³ø – æàçáàøà, ðåñìè ò;ðäå áàÿíäàë;àí, ;ò³íó, ;ò³í³ø á³ëä³ðó, ñ;ðàó òóðàëû ðåñìè ;;æàò. ;ò³í³ø ì;ò³í³íäå æ;ìûñ;à àëó òóðàëû ;ì³òêåðä³; ò³ëåã³ áàÿíäàëàäû, ìàìàíäû;û, ê;ñ³á³, á³ë³êò³ë³ã³ ìåí ;ç³ ñ;ðàï îòûð;àí ;ûçìåò ò;ð³ ê;ðñåò³ëåä³.
;ò³í³ø ;îëìåí æàçûëàäû æ;íå ò;ìåíäåã³äåé äåðåêòåìåëåðäåí ò;ðàäû: ;àáûëäàóøû (ê³ìãå); àâòîðû, àâòîðäû; ìåêåí æàéû; ;;æàòòû; ò;ð³ (;ò³í³ø); ì;ò³í³; ;ò³í³ø èåñ³í³; ;îëû; æàçûëó ìåðç³ì³.
;ò³í³øòå «ê³ìíåí» äåãåí ;ëã³äåã³ ê;ðñåòê³øòåð æàçûëìàéäû, ñîíäàé-à; «Ñ³çäåí ;ò³í³ï ñ;ðàéìûí», «àëäûí àëà ðàõìåò àéòàìûí», «ñî;àí ;îñà» æ;íå ò.á. àðõàèçìäåð ;îëäàíûëìàéäû. ;ò³í³ø À4 ôîðìàòòà;û ;àëûïòû ;à;àç ïàðà;ûíà òîëòûðûëàäû.

;ò³í³ø æàçûëàòûí íåã³çã³ æà;äàéëàð:
— î;ó;à ò;ñó;
— æàòà;õàíàäàí îðûí ñ;ðàó;
— ñûíà;, åìòèõàíäû ;àéòà òàïñûðó;à   
 ð;;ñàò ñ;ðàó;
— àêàäåìèÿëû; äåìàëûñ ñ;ðàó;
— ñûðòòàé á;ë³ìãå àóûñó;
— áàñ;à æî;àðû î;ó îðíûíà àóûñó;
— îòáàñû æà;äàéûíà áàéëàíûñòû
 äåìàëûñ ñ;ðàó;
— æ;ìûñ;à ;àáûëäàó;
— æ;ìûñòàí áîñàòó:
— áàñ;à æ;ìûñ;à àóûñòûðó;
— êåçåêò³ äåìàëûñ ñ;ðàó;
— êåçåêòåí òûñ äåìàëûñ ñ;ðàó;
— ìàòåðèàëäû; ê;ìåê ñ;ðàó;
— æàëà;ûíû ê;òåðó òóðàëû ;ò³í³ø àéòó æ;íå ò.á.

Íåã³çã³ ñ;çä³ê
;ò³íåì³í (ñ;ðàéìûí) – ïðîøó
æ³áåðó – îòïóñòèòü
;àáûëäàó – ïðèíÿòü
ð;;ñàò åòó – ðàçðåøèòü
ò;ðàòûí – ïðîæèâàþùèé
ò³ðêåëãåí –ïðèëàãàåòñÿ
;ç åðê³ììåí – ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ
íåã³ç³íäå – íà îñíîâàíèè
áîñàòó – îñâîáîäèòü
àòûíà – íà èìÿ
æà;äàé – ñèòóàöèÿ
ìåêåíæàé – àäðåñ
æ;ìûñ;à ;àáûëäàíó êåç³íäå – ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó
;ì³òêåð – êàíäèäàò
;ò³í³ø – çàÿâëåíèå
îíû; ðåñìè ò³ëåã³ – åãî îôèöèàëüíàÿ ïðîñüáà
;𳠖 è
øòàò;à ò³ðêåó ;ø³í íåã³ç – îñíîâàíèå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â øòàò
áîëûï òàáûëàäû — ÿâëÿåòñÿ
ìàìàíäû; – ïðîôåññèÿ
ê;ñ³á³ – ñïåöèàëüíîñòü
á³ë³êò³ë³ã³ – êâàëèôèêàöèÿ
;ç³ ñ;ðàï îòûð;àí ;ûçìåò ò;𳠖 äîëæíîñòü, íà êîòîðóþ ïðåòåíäîâàë ðàáîòíèê
ê;ðñåò³ëåä³ — óêàçûâàþòñÿ
ò;ìåíäåã³äåé äåðåêòåìåëåðäåí ò;ðàäû – èìååò ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû
;àáûëäàóøû (ê³ìãå) – àäðåñàò (êîìó)
àâòîðäû; ìåêåí æàéû – ìåñòî ïðîæèâàíèÿ àâòîðà
;;æàòòû; ò;𳠖 âèä äîêóìåíòà
ì;ò³í³ – òåêñò
;ò³í³ø èåñ³í³; ;îëû – ïîäïèñü ñîñòàâèòåëÿ
æàçûëó ìåðç³ì³ – äàòà ñîñòàâëåíèÿ
«ê³ìíåí» — «îò êîãî»
 «Ñ³çäåí ;ò³í³ï ñ;ðàéìûí» — «óáåäèòåëüíî ïðîøó Âàñ»
«àëäûí àëà ðàõìåò àéòàìûí» — «çàðàíåå ïðèçíàòåëåí»
«ñî;àí ;îñà» — «ê ñåìó»
;îëäàíûëìàéäû – íå ïðèíÿòî óïîòðåáëÿòü
;àëûïòû ;à;àç ïàðà;û – ñòàíäàðòíûé ëèñò áóìàãè
òîëòûðûëàäû – îôîðìëÿåòñÿ

«Æåò³ñó» ôèðìàñûíû;
Áàñ äèðåêòîðû
Á.;. Ó;ëèáàåâ ìûðçà;à
Îìàðîâà Ë;éë; Ìàðàò;ûçûíàí,
ìåêåí-æàéû: 418048, Àëìàòû ;-ñû,
;àñòååâ ê;øåñ³, 12-;é, 7-ï;òåð

;ҲͲØ

Ìåí³ áóõãàëòåðèÿ á;ë³ì³íå áàñ åñåïø³ ;ûçìåò³íå æ;ìûñ;à àëóû;ûçäû ñ;ðàéìûí.

00.00.0. ;îëû

;̲ÐÁÀßÍ
;ì³ðáàÿí – æåêå àäàìíû; ;ì³ð æîëû õðîíîëîãèÿëû; ò;ðò³ïòå ;ûñ;àøà æàçûë;àí ðåñìè ;;æàò. ;ì³ðáàÿí ;äåòòå î;ó;à ò;ñó, æà;à ;ûçìåòêå ò;ðó êåç³íäå æàçûëàäû.
̳íäåòò³ ì;ë³ìåòòåð:
1. ;;æàòòû; àòû (;ì³ðáàÿí)
2. Àòû-æ;í³, òåã³, òó;àí æûëû, àéû, ê;í³, òó;àí æåð³
3. ;ëòû
4. Á³ë³ì³, î;û;àí î;ó îðûíäàðû
5. ;î;àìäû;-ñàÿñè ;ûçìåò³
6. Àòà-àíàñû, æ;áàéû, áàëàëàðû òóðàëû ì;ë³ìåò
7. ;àç³ðã³ æ;ìûñû, ìåêåíæàéû
Íåã³çã³ ñ;çä³ê
;ëò — íàöèîíàëüíîñòü
á³ë³ì — îáðàçîâàíèå
æî;àðû á³ë³ì — âûñøåå îáðàçîâàíèå
îðòà á³ë³ì — ñðåäíåå îáðàçîâàíèå
àòà-àíà – ðîäèòåëè
;éëåíãåíì³í – æåíàò
;éëåíáåãåíì³í – íå æåíàò
àæûðàñ;àíìûí – ðàçâåäåí
îòáàñû – ñåìüÿ
;ñêåðè ;ûçìåòêå ì³íäåòò³ì³í — îáÿçàí ê âîèíñêîé ñëóæáå
;ñêåðè ;ûçìåòò³ ;òåó –âûïîëíÿòü âîèíñêóþ ñëóæáó
òóäûì – ðîäèëñÿ
î;ûäûì – ó÷èëñÿ
ò;ñò³ì – ïîñòóïèë
á³ò³ðä³ì – îêîí÷èë, çàêîí÷èë
àóûñòûì – ïåðåâåëñÿ
;ì³ðáàÿí – àâòîáèîãðàôèÿ
;ì³ð³íå ;àòûñòû ì;ë³ìåòòåð – ñîáñòâåííîå æèçíåîïèñàíèå
õðîíîëîãèÿëû; ò;ðò³ïïåí – â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
;;ðàñòûðàäû – ñîñòàâëÿåò
òèïò³ê ;ëã³ – òèïîâîé ôîðìóëÿð
ìà;ñàòûíà áàéëàíûñòû – â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ
;äåòòå – îáû÷íî
;;æàòòû; àòàóû – íàçâàíèå äîêóìåíòà
àâòîðäû; àòû-æ;í³ – îò÷åñòâî è ôàìèëèÿ àâòîðà
òó;àí æåð³ ìåí òó;àí æûëû, àéû, ê;í³ – äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ
á³ë³ì³ ìåí ìàìàíäû;û – îáðàçîâàíèå è ñïåöèàëüíîñòü
;ûçìåò³íå ;àòûñòû ì;ë³ìåòòåð – òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
ìàðàïàòòàóëàð ìåí àë;àí ìàäà;òàóëàðû —  íàãðàäû è ïîîùðåíèÿ
îòáàñû æà;äàéû ìåí îòáàñû ;;ðàìû – ñåìåéíîå ïîëîæåíèå è ñîñòàâ ñåìüè
;é³í³; ìåêåí-æàéû ìåí òåëåôîíû – äîìàøíèé àäðåñ è òåëåôîí
òîëòûðûë;àí ê;í³ ìåí æåêå ;îëû – äàòà è ëè÷íàÿ ïîäïèñü

;̲ÐÁÀßÍ
Ìåí, Ìàðàò Ä;óëåò;ëû Òà;àåâ, 1963 æûëû 1 ìàìûðäà Àëìàòû îáëûñû, Ðàéûìáåê àóäàíû, Íàðûí;îë àóûëûíäà òóäûì. ;ëòûì – ;àçà;. 1970 æûëäàí 1980 æûë;à äåé³í Íàðûí;îë îðòà ìåêòåá³íäå î;ûäûì. 1980 æûëû ;àçà; ïîëèòåõíèêà èíñòèòóòûíû; êîìïüþòåðë³ê òåõíèêà ôàêóëüòåò³íå î;ó;à ò;ñò³ì. Èíñòèòóòòû á³ò³ðãåííåí êåé³í 1985 – 1988 æûëäàð àðàëû;ûíäà ;ûëûìè-æîáàëàó èíñòèòóòûíäà æ;ìûñ ³ñòåä³ì. 1988 æûë;û 1 ;ûðê;éåêòå ;àçà; ïîëèòåõíèêà èíñòèòóòûíû; ìåòàëëóðãèÿ ;íåðê;ñ³á³ êàôåäðàñûíà àóûñòûì. ;àç³ð îñû êàôåäðàíû; à;à î;ûòóøûñûìûí. Àòà-àíàì áàð: ;êåì Òà;àåâ Ä;óëåò – ;ëû Îòàí ñî;ûñûíû; àðäàãåð³, ;;ðìåòò³ çåéíåòêåð; àíàì – Òà;àåâà Ñàòûëõàí – ;çà; æûëäàð áîéû Íàðûí;îë îðòà ìåêòåá³íäå ì;;àë³ì áîëûï æ;ìûñ ³ñòåä³. Îòáàñûì áàð: æ;áàéûì – Æ;í³ñ;ûçû Ò;ðà;àëäû, æî;àðû á³ë³ìä³ ìàìàí, ä;ð³ãåð. ;ø áàëàì áàð, îëàð îðòà ìåêòåïòå î;èäû.
;ñêåðè ;ûçìåòêå ì³íäåòò³ì³í. À;à ëåéòåíàíòòû; ;ñêåðè øåí³ì áàð.
;îñûìøà ì;ë³ìåòòåð: ;àçà;, îðûñ, ;é;ûð æ;íå à;ûëøûí ò³ëäåð³í æåò³ê á³ëåì³í. Êîìïüþòåðë³ê áà;äàðëàìàëàðäû òîëû; ìå;ãåðãåíì³í, Èíòåðíåòòå æ;ìûñ ³ñòåé àëàìûí.
Ìåêåí-æàéûì: Àëìàòû ;àëàñû, Áàéò;ðñûíîâ ê;øåñ³, 172 ;é.

ÑÅͲÌÕÀÒ
Ñåí³ìõàò – ñåí³ìä³ ò;ë;à;à ñåí³ï òàïñûðóøûíû; (ê;ñ³ïîðûííû; íåìåñå àçàìàòòû;) àòûíàí ;àíäàé äà á³ð ³ñ-;ðåêåòòåðä³ æàñàó;à ;;;û; áåðó³ òóðàëû ;;æàò. 
Ñåí³ìõàòòû; åê³ ò;ð³ áàð: ê;ñ³ïîðûíäàð áåðåò³í ðåñìè ñåí³ìõàò æ;íå àçàìàòòàð (æåêå ò;ë;àëàð) áåðåò³í æåêå ñåí³ìõàò.
Ðåñìè ñåí³ìõàò ì;ì³ëåëåð æàñàó;à, à;øà, ìàòåðèàëäû;-òàóàð ;;íäûëû;òàðûí àëó;à íåìåñå áàñ;à äà ³ñ-;ðåêåòòåðä³ æ;ðã³çóãå ê;ñ³ïîðûí àòûíàí ñîë ê;ñ³ïîðûííû; ;ê³ë³íå áåð³ëåä³.
Ñåí³ìõàòòû ê;ñ³ïîðûííû; áëàíê³ñ³íäå ðåñ³ìäåóãå áîëàäû. Ñåí³ìõàòòà  ê;ðñåò³ëãåí ³ñ-;ðåêåò à;øà;à íåìåñå ìàòåðèàëäû; ;;íäûëû;òàð;à ;àòûñòû áîëñà, î;àí ê;ñ³ïîðûííû; áàñøûñû ìåí áàñ áóõãàëòåð³ ;îë ;îÿäû.
Æåêå ñåí³ìõàòòàð ñåí³ï òàïñûðóøûíû; (àçàìàòòû;) àòûíàí æàëà;û àëó;à íåìåñå å;áåê ;àòûíàñòàðûíà ;àòûñòû áàñ;à äà ò;ëåìäåðä³, çåéíåòà;ûëàðäû, æ;ðäåìà;ûëàðäû, ñòèïåíäèÿëàðäû, áàíêòåã³ ñàëûìäàðäû, õàò-õàáàðëàðäû, îíû; ³ø³íäå à;øà àóäàðûìäàðû ìåí çàòòàé ñ;ëåìäåìåëåðä³ àëó;à áåð³ëåä³. Àòàë;àí ñåí³ìõàòòàð íîòàðèàòòû; êó;ëàíäûðóûí ;àæåò åòïåéä³.
Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê
ñåí³ìõàò – äîâåðåííîñòü
ñåí³ìä³ ò;ë;à – äîâåðåííîå ëèöî
ñåí³ï òàïñûðóøû – äîâåðèòåëü
àçàìàò – ãðàæäàíèí
;;;û; áåðó³ òóðàëû – î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà
;ø³íø³ ò;ë;à – òðåòüåå ëèöî
àëäûíäà – ïåðåä
àòûíàí – îò èìåíè
ðåñìè ñåí³ìõàò – îôèöèàëüíàÿ äîâåðåííîñòü
æåêå ò;ë;à – ôèçè÷åñêîå ëèöî
æåêå ñåí³ìõàò – ëè÷íàÿ äîâåðåííîñòü
ì;ì³ëåëåð æàñàó;à – íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê
ìàòåðèàëäû;-òàóàð ;;íäûëû;òàðû – òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
ê;ñ³ïîðûííû; ;ê³ë³ – ïðåäñòàâèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
äåðåêòåìåëåð – ðåêâèçèòû
;éûìíû; àòàóû – íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
àíû;òàìàëû; äåðåêòåð – ñïðàâî÷íûå äàíûå
;;æàò ò;𳠖 âèä äîêóìåíòà
;;æàòòû; ê;í³ – äàòà äîêóìåíòà
ò³ðêåó í;ì³ð³ – ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ëàóàçûìäû ò;ë;à – äîëæíîñòíîå ëèöî
³ñ-;ðåêåò ò;𳠖 âèä äåéñòâèé
;îëäàíó ìåðç³ì³ – ñðîê äåéñòâèÿ
æàëà;û àëó;à – íà ïîëó÷åíèå çàðïëàòû
å;áåê ;àòûíàñòàðû – òðóäîâûå îòíàøåíèÿ

Ñåí³ìõàò ;ëã

ÑÅͲÌÕÀÒ
       00.00.00
       Ìåí, Ëàçàðåâà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà, 2007 æûëäû; òàìûç àéûíäà;û ìà;àí òè³ñò³ åëó ìû; òå;ãå ì;ëøåð³íäåã³ æàëà;ûíû àëóäû áóõãàëòåð Êîâàëåâà Îêñàíà Þðüåâíà;à ñåí³ï òàïñûðàìûí.
       Õàòøû                ;îëû                À.Í. Ìàêàðîâà
       Ì.Â. Ëàçàðåâàíû; ;îëûí êó;ëàíäûðàìûí
       ÊÁ-í³; èíñïåêòîðû                ;îëû                Ê.Í. Êóçíåöîâ
       Ì.Î.

Ò;ѲͲÊÒÅÌÅ ÕÀÒ

Ò;ñ³í³êòåìå – íåã³çã³ ;;æàòòû; (æîñïàðäû;, åñåïò³;, æîáàíû;) æåêåëåãåí åðåæåëåð³í íåìåñå ;àíäàé äà á³ð ôàêò³í³;, î;è;àíû; ñåáåïòåð³í ò;ñ³íä³ðåò³í ;;æàò. Ìàçì;íû áîéûíøà ò;ñ³í³êòåìå åê³ãå á;ë³íåä³. Á³ð³íø³ òîï;à íåã³çã³ ;;æàò;à (æîñïàð;à, åñåïêå) ³ëåñ³ï æ;ðåò³í æ;íå íåã³çã³ ;;æàòòû; æåêåëåãåí åðåæåëåð³í ò;ñ³íä³ðåò³í ;;æàòòàð ê³ðåä³. Îëàð ê;ñ³ïîðûííû; æàëïû áëàíê³ëåð³íäå ðåñ³ìäåëåä³.
Åê³íø³ òîï;à ;àíäàé äà á³ð î;è;àëàð, ;àëûïòàñ;àí æà;äàéëàð, æåêåëåãåí ;ûçìåòêåðëåðä³; ;ðåêåòòåð³ ìåí ò;ðò³á³íå áàéëàíûñòû ò;ñ³íä³ðìå æàçáàëàð åíåä³. Ì;íäàé æàçáàëàðäû; ì;ò³í³ ä;ëåëä³, ;ûñ;à áîëóû êåðåê. Áàÿíäàó õàòòàð ñèÿ;òû îëàð ³øê³ æ;íå ñûðò;û áîëûï á;ë³íó³ ì;ìê³í. ;;ðûëûìäû; á;ë³ìøåëåðä³; íåìåñå ìåêåìåëåðä³; áàñøûëàðûíà áåð³ëåò³í ³øê³ ò;ñ³í³êòåìåëåð êîìïüþòåðìåí áàñòûðûë;àí ò;ðäå íåìåñå ;îëìåí æàçûë;àí ò;ðäå òàçà ;à;àç;à ðåñ³ìäåëåä³. Æî;àðû ò;ð;àí îðãàíäàð;à æ³áåð³ëåò³í ñûðò;û ò;ñ³í³êòåìåëåðãå ê;ñ³ïîðûííû; áàñøûëàðû ;îë ;îÿäû æ;íå õàòòàð, ôàêñòåðãå àðíàë;àí æàëïû áëàíê³äå ðåñ³ìäåëåä³.

Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê
ò;ñ³í³êòåìå – îáúÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
íåã³çã³ ;;æàò – îñíîâíîé äîêóìåíò
æîñïàð – ïëàí
åñåï – îò÷åò
æîáà – ïðîåêò
æåêåëåãåí – îòäåëüíûå
åðåæå – ïîëîæåíèå
ìàçì;í – ñîäåðæàíèå
á;ë³íåä³ – äåëÿòñÿ
³ëåñ³ï æ;ðåò³í – ñîïðîâîæäàþùèé
ðåñ³ìäåëåä³ – îôîðìëÿþòñÿ
;;ðûëûìäû; á;ë³ìøå – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
î;è;à – ïðîèñøåñòâèå
;àëûïòàñ;àí æà;äàé – ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ
æåêåëåãåí ;ûçìåòêåðëåð – îòäåëüíûå ðàáîòíèêè
³øê³ ò;ñ³í³êòåìåëåð – âíóòðåííèå îáúÿñíèòåëüíûå
;îëìåí æàçûë;àí ò;ðäå – ðóêîïèñíûì ñïîñîáîì
æî;àðû ò;ð;àí îðãàíäàð – âûøåñòîÿùèå îðãàíû

Ò;ñ³í³êòåìå ;ëã³ñ³
Áà;àëû ;à;àçäàð á;ë³ì³                Áàíê áàñ;àðìàñû
Ò;ѲͲÊÒÅÌÅ                ò;ðà;àñûíû; îðûíáàñàðû
______________________

       Á;ë³ìí³; 2007 æûëäû; ²²² òî;ñàíûíà àðíàë;àí æèûíòû; åñåá³í ôàêñ-ìîäåì áàéëàíûñûíû; á;çûëóûíà æ;íå áàíêò³; Àëàòàó ôèëèàëûíäà;û åñåï áåðó ì;ë³ìåòòåð³í³; áîëìàóûíà áàéëàíûñòû ê;ðñåò³ëãåí ìåðç³ìäå ;òê³çå àëìàäû;.

Á;ë³ì áàñòû;û                ;îëû                àòû-æ;í³

Ò;ɲÍÄÅÌÅ

Á;ã³íã³ íàðû; çàìàíûíäà ìåìëåêåòò³ê îðãàíäàð;à, ê;ñ³ïîðûíäàð;à ;ûçìåòêåðëåð ;àáûëäàó ;ø³í ò;é³íäåìå òàëàï åòåä³. Á;íäà ;ì³ðáàÿí ì;ë³ìåòòåð³ û;øàì, ;ð³ òîëû; ò;ðäå áåð³ëåä³. ;àç³ðã³ óà;ûòòà ðåçþìå êîììåðöèÿëû; ê;ñ³ïîðûíäàð;à æ;ìûñ;à ;àáûëäàóäà òàëàï åò³ëåò³í êå;³íåí òàðà;àí ;;æàò áîëûï òàáûëàäû. Ðåçþìåí³; åðåêøåë³ã³ á³ë³ì³ æ;íå å;áåê æîëû òóðàëû ì;ë³ìåòòåðä³ õðîíîëîãèÿëû; ò;ðò³ïïåí æàçó áîëûï òàáûëàäû. «;îñûìøà ì;ë³ìåòòåð» áà;àíûíäà êåç êåëãåí à;ïàðàòòû áåðóãå áîëàäû: øåò ò³ëäåð³í á³ëó³, æàðû; ê;ðãåí å;áåêòåð³í³; áîëóû, áàñ;à ìàìàíäû; áîéûíøà ê;ñ³áè äà;äûñûíû; áîëóû æ;íå ò.á.

Ò;é³íäåìåäå ;ì³òêåðä³;:
— Àòû-æ;í³;
— Òó;àí æûëû, ê;í³, àéû, òó;àí æåð³;
— ;ëòû;
— Æûíûñû;
— Ìåêåíæàéû, òåëåôîíû;
— Îòáàñû æà;äàéû;
— Àçàìàòòû;û;
— Á³ë³ì³;
— Á³ò³ðãåí î;ó îðûíäàðû;
— Ê;ñ³áè á³ë³êò³ë³ã³ ìåí ê;ñ³áè ò;æ³ðèáåñ³;
— Ò³ëä³ê äà;äûëàðû;
— Êîìïüþòåðë³ê ñàóàòòûëû;û;
— Æåêå ;àñèåòòåð³;
— ;ûçû;óøûëû;û;
— Ìà;ñàòû.

Íåã³çã³ ñ;çä³ê
æåêå ;àñèåòòå𳠖 ëè÷íûå êà÷åñòâà
;ûçû;óøûëû;û – èíòåðåñû (õîááè)
ò³ëä³ê äà;äûëàðû – âëàäåíèå ÿçûêàìè
æàóàïêåðø³ë³ê-îòâåòñòâåííîñòü
ìà;ñàòòûëû;– öåëåóñòðåìëåííîñòü
;éûìäàñòûðóøûëû; æ;íå áàñ;àðóøûëû; ;àá³ëåòòå𳠖 îðãàíèçàòîðñêèå è ëèäåðñêèå ñïîñîáíîñòè
;æûììåí æ;ìûñ ³ñòåé á³ëó³ – óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå
àäàìäàðìåí ;àðûì-;àòûíàñ îðíàòó;à áåé³ìä³ë³ã³ – êîììóíèêàáåëüíîñòü
àë;à ;îé;àí ì³íäåòòåðãå øû;àðìàøûëû; ;;ç;àðàñ – òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
ñîñòà⠖ ;;ðàì
âõîäÿò – ê³ðåä³
ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû – êåëåñ³ äåðåêòåìåëåð
íàçâàíèå äîêóìåíòà – ;;æàò àòàóû
ñåìåéíîå ïîëîæåíèå – îòáàñûëû; æà;äàéû
äîìàøíèé àäðåñ – ;é³í³; ìåêåí-æàéû
îáðàçîâàíèå – á³ë³ì³
ñïåöèàëüíîñòü – ìàìàíäû;
ìåñòî ðàáîòû – æ;ìûñ îðíû
ñïåöèàëèçàöèÿ – ìàìàíäàíó
ïðåäûäóùèé îïûò ðàáîòû – á;ðûí;û æ;ìûñ ò;æ³ðèáåñ³
âëàäåíèå èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè – øåò ò³ëäåð³í á³ëó ä;ðåæåñ³
ëè÷íûå êà÷åñòâà – æåêå áàñûíû; ;àñèåòòåð³
óâëå÷åíèÿ — ;óåñò³ã³ (;;øòàðëû;û, ;ûçû;óøûëû;û)
ïðåäïîëîãàåìàÿ äîëæíîñòü – ;àáûëäàíóû ì;ìê³í ëàóàçûì
íà÷èíàÿ îò íóëåâîãî ïîëîæåíèÿ – í;ëä³ê äå;ãåéäåí áàñòàëûï
íà÷èíàåòñÿ ñ íîâîé ñòðîêîé – æà;à æîëäàí áàñòàëàäû
Ò;ɲÍÄÅÌÅ
Àòû-æ;í³          Àìàíîâà Àðóæàí Àìàí;ûçû
Ìåêåí-æàéû: ;àçà;ñòàí Ðåñïóáëèêàñû, 
                ;îñòàíàé ;àëàñû, Àáàé
                äà;;ûëû, 1-;é, 1- ï;òåð
Òåëåôîí:         502030
Æàëïû à;ïàðàò          
*Òó;àí æûëû          1980 æûë;û 6 òàìûç
*;ëòû                ;àçà;
*Æûíûñû                ;éåë
*Îòáàñû æà;äàéû   ò;ðìûñ;à  øû;ïà;àí
                (;éëåíáåãåí)
*Àçàìàòòû;û           ;àçà;ñòàí 
                Ðåñïóáëèêàñû
Á³ë³ì³: 2001 æûëû ;îñòàíàé ìåìëåêåòò³ê 
             óíèâåðñèòåò³, ;;;û; èíñòèòóòû
Ê;ñ³áè ò;æ³ðèáåñ³: 2001-2005 ææ. «;ä³ëåò»
                íîòàðèàëäû; êå;ñåñ³, 
                êå;åñø³-çà;ãåð   
                (;îñòàíàé ;àëàñû)
Ò³ëä³ê äà;äûëàðû: ;àçà; ò³ë³ – àíà ò³ë³, 
                îðûñ ò³ë³íäå åðê³í   
                ñ;éëåéä³, à;ûëøûíøà
                ò;ñ³íåä³, ñ;çä³ê àð;ûëû 
                ñ;éëåñåä³
Êîìïüþòåðë³ê     Windows 98,
ñàóàòòûëû;û:     Excel, ²nternet
Æåêå ;àñèåòòåð³: æàóàïêåðø³ë³ê, ;ñòàìäû-
                ëû;, ;éûìäàñòûðóøûëû;   
                æ;íå áàñ;àðóøûëû; 
                ;àá³ëåòòåð ò.á.
;îñûìøà à;ïàðàòòàð: 2007 æ. — ;îñòàíàé ìåìëåêåòò³ê óíèâåðñèòåò³,                ;;;û; Ìàãèñòð³ á;ë³ì³
;ûçû;óøûëû;û: ê³òàï î;ó, ñàÿõàò;à 
                øû;ó, ñïîðòïåí   
                àéíàëûñó, ;í àéòó, ìóçû-
                êà àñïàïòàðûíäà îéíàó
Õàòòàìà – æèíàëûñòàðäà, îòûðûñòàðäà, ì;æ³ë³ñòåðäå ì;ñåëåëåðä³ òàë;ûëàó æ;íå øåø³ìäåð ;àáûëäàó ôàêò³ñ³í áåëã³ëåéò³í ;;æàò.
Õàòòàìàíû îòûðûñ;à ;àòûñóøûëàðäû;  ñ;çäåð³í æàçûï îòûðàòûí íåìåñå äèêòîôîí;à æàçûï àëàòûí õàòøû îòûðûñ êåç³íäå æ;ðã³çåä³.
Õàòòàìà ê;ñ³ïîðûííû; æàëïû áëàíê³ñ³ ò;ð³íäå òàçà ïàðà;;à, íåã³çã³ äåðåêòåìåëåð:
— ìåêåìåí³; àòàóû;
— ;;ðûëûìäû; á;ë³ìøåí³; àòàóû;
— ;;æàò ò;ð³í³; àòû (õàòòàìà);
— îòûðûñòû; ê;í³;
— ;;æàòòû; ò³ðêåó í;ì³ð³;
— îòûðûñòû; îðíû;
— ì;ò³í òà;ûðûáû;
— ;;æàòòû; ì;ò³í³;
— ;îéûëàòûí ;îëäàð åñêåð³ëå îòûðûï ðåñ³ìäåëåä³.
Õàòòàìàíû; íåã³ç³ ì;ò³í áîëûï òàáûëàäû. Îë åê³ á;ë³êòåí ò;ðàäû: á³ð³íø³ –
ê³ð³ñïå, ì;íäà ò;ðà;àëû; åòåò³í ò;ë;àíû;, õàòøûíû;, ;àòûñóøûëàðäû; àòû-æ;í³, ê;í ò;ðò³á³ ê;ðñåò³ëåä³. Åê³íø³ á;ë³êòå îòûðûñ áàðûñûí áåëã³ëåéò³í íåã³çã³ ì;ñåëå áîëàäû.
Õàòòàìàëàð îòûðûñ áàðûñûí ê;ðñåòó òîëû;òû;ûíà ;àðàé òîëû; æ;íå
;ûñ;àøà áîëàäû.
Îòûðûñòû; áàðûñûíäà õàòòàìàíû; á³ð³íø³ í;ñ;àñû æàñàëàäû. Õàòòàìà
 íà;òûëàíàäû, òåêñåð³ëåä³, ðåäàêöèÿëàíàäû æ;íå áåñ ê;íä³ê ìåðç³ìäå òîëû; ðåñ³ìäåëåä³. Õàòòàìàëàð ê;ñ³ïîðûííû; ìà;ûçäû ;;æàòòàðûíû; á³ð³íå æàòàäû, ñîíäû;òàí îëàðäû êåì³íäå îí æûë ñà;òàéäû. Õàòòàìàëàð ñà;òàó;à ì;ðà;àò;à æ³áåð³ëåä³.
Ì;ò³íãå àðíàë;àí ñ;çä³ê

øåø³ì – ðåøåíèå
;àóëû – ïîñòàíàâëåíèå
àë;àëû; îðãàí – êîëëåãèàëüíûé îðãàí
Äèðåêòîðëàð êå;åñ³ – Ñîâåò äèðåêòîðîâ
øåøò³ – ðåøèë
øåø³ëä³ – ðåøèëè
;àóëû åòåä³ – ïîñòàíîâèë
;àóëû ;àáûëäàäû — ïîñòàíîâèëè
ò;ðà;à – ïðåäñåäàòåëü
õàòøû – ñåêðåòàðü
äåðáåñ ;;æàò – ñàìîñòîÿòåëüíûé äîêóìåíò
;;ðàìäàñ á;ë³ã³ – ñîñòàâíàÿ ÷àñòü
áîëûï òàáûëàäû – ÿâëÿåòñÿ
æèíàëûñ – ñîáðàíèå
îòûðûñ – çàñåäàíèå
òàë;ûëàó – îáñóæäåíèå
áåëã³ëåéò³í — ôèêñèðóþùèé
òàçà ïàðà; – ÷èñòûé ëèñò
 íåã³çã³ äåðåêòåìåëåð – îñíàîâíûå ðåêâèçèòû
ê³ð³ñïå á;ë³ì – ââîäíàÿ ÷àñòü
íåã³çã³ á;ë³ì – îñíîâíàÿ – ÷àñòü
ò;ë;à – ëèöî
ê;í ò;ðò³á³ – ïîâåñòêà äíÿ
îòûðûñ áàðûñû – õîä çàñåäàíèÿ
òîëû;  õàòòàìà – ïîëíûé ïðîòîêîë
;ûñ;àøà õàòòàìà – êðàòêèé ïðîòîêîë
 íà;òûëàíàäû – óòî÷íÿåòñÿ
òåêñåð³ëåä³ – âûâåðÿåòñÿ
ðåäàêöèÿëàíàäû – ðåäàêòèðóåòñÿ
áåñ ê;íä³ê ìåðç³ì – ïÿòèäíåâíûé ñðîê
ìà;ûçäû – âàæíûé
ñîíäû;òàí – ïîýòîìó
ì;ðà;àò – àðõèâ

«Àëàòàó» ÆØÑ
ÕÀÒÒÀÌÀ
21 ;à;òàð, 2008 æûë. ¹ 2
;îñòàíàé ;àëàñû

Å;áåê ;æûìûíû; æèíàëûñû

Ò;ðà;à: Îñïàíîâ Á³ðæàí Àëòûíáåê;ëû
Õàòøû: Ñ;ëòàíáàåâà Ë;éë; ;àéðàíáàé;ûçû

;àòûñ;àíäàð: 21 àäàì (ëàóàçûìû, àòû-æ;í³ ê;ðñåò³ëåä³)
Øà;ûðûë;àíäàð: 3 àäàì (ëàóàçûìû, àòû-æ;í³ ê;ðñåò³ëåä³)

      Ê;Í Ò;ÐÒ²Á²:
1. ;àçà;ñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíò³í³; «Ñûáàéëàñ æåì;îðëû;;à ;àðñû ê;ðåñ æ;í³íäåã³ 2005 – 2010  æûëäàð;à àðíàë;àí ìåìëåêåòò³ê áà;äàðëàìà òóðàëû» Æàðëû;ûí òàë;ûëàó.
2. ;ð ò;ðë³ ì;ñåëåëåð.

      ÒÛ;ÄÀËÄÛ:
1. Ûáûøåâ Í.Û. – ê;ñ³ïîðûí äèðåêòîðûíû; îðûíáàñàðû (ñ;ç³í³; ;ûñ;àøà ìàçì;íû áåð³ëåä³).

      Ñ;Ç ÀË;ÀÍÄÀÐ:
1. Åðòàåâ Ñ.Å. – á;;àðàëû; à;ïàðàò ;;ðàëäàðûìåí áàéëàíûñ æàñàó á;ë³ì³í³; ìå;ãåðóø³ñ³ (ñ;ç³í³; ;ûñ;àøà ìàçì;íû áåð³ëåä³).
2. Îðàçáàåâà ;.Á. – ;æûì ì;øåñ³ (ñ;ç³í³; ;ûñ;àøà ìàçì;íû áåð³ëåä³)
3. Ê;ëáàåâ À.Æ. – ;Ð ;ëòòû; ;àó³ïñ³çä³ê êîìèòåò³ Ñûáàéëàñ æåì;îðëû;;à ;àðñû ê;ðåñ äåïàðòàìåíò³í³; áàñòû;û.

ØÅØ²Ì (;ÀÓËÛ) ;ÀÁÛËÄÀÍÄÛ:
1.1. ;àçà;ñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíò³í³; «Ñûáàéëàñ æåì;îðëû;;à ;àðñû ê;ðåñ æ;í³íäåã³ 2005 – 2010 æûëäàð;à àðíàë;àí ìåìëåêåòò³ê áà;äàðëàìà òóðàëû» Æàðëû;ûíû; îðûíäàëóû ì³íäåòòåëñ³í
1.2. Áà;äàðëàìàíû æ;çåãå àñûðó;à ;æûì ì;øåëåð³í³; áåëñåíä³ àò ñàëûñóû æ;í³íäåã³ øàðàëàð áåëã³ëåíñ³í.

ÒÛ;ÄÀËÄÛ: (2-òàðìà; 1-òàðìà; ñèÿ;òû òîëòûð

стенды изготавливаются из ПВХ-3мм, интерьерная печать, по периметру стенд оформляется климшиной золотистого цвета, с тыльной стороны стенда устанавливается каркас из ПВХ-8мм в качестве утолщения на 2 см от стены для объема и навесные петли.

Перечень плакатов по экономики на русском языке:

 1. Предпринимательская способность как фактор производства
 2. Кругооборот производственных ресурсов, товаров (услуг) и денежных платежей
 3. Структура оборотных производственных фондов
 4. Содержание и принципы организации финансов организаций
 5. Общая квалификация затрат
 6. Схема основных фаз и процедур аудита
 7. Общая структура производственного предприятия
 8. Классификация рисков
 9. Рабочие документы. Сущность. Цель. Виды. Область регулирования
 10. Структура современного бухгалтерского учета
 11. Квалификационная характеристика бакалавра специальности &ndash- Экономика
 12. Факторы производства
 13. Основные элементы экономического механизма роста
 14. Экономика. Основной капитал предприятия. Что такое предприятие-
 15. Государственный бюджет. Баланс расходов и доходов государства
 16. Классификация налогов
 17. Управление потоками финансовых ресурсов фирмы
 18. Применение контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (ККМ с ФП)
 19. Учет доходов и расходов. Доходы
 20. Учет доходов и расходов. Расходы
 21. Расчеты с бюджетом
 22. Организационные формы монополий.
 23. Классификация налогов.
 24. Важнейшие мероприятия антикризисной политики.
 25. Принципы социальной защиты
 26. Ставки налога на сверхприбыль
 27. Акцизный налог
 28. Обязательства. Долгосрочные и текущие обязательства. Учет расчетов по дивидентам
 29. Приоритетные направления и объекты &nbsp-стандартизации
 30. Основные задачи по развитию государственной стандартизации
 31. Национальные стандарты РК
 32. Средства предприятия
 33. Финансовая отчетность

&nbsp-

Перечень плакатов по экономики на казахском языке:

 1. Салы- ж-не салы- салу
 2. Нары- —рылымы ж-не инфра—рылымы
 3. Экономикалы- дамуды- типтері
 4. Экономикалы- ж-йені- т-рлері
 5. Экономикалы- теория. Экономиканы- негізгі -ш м-селесі
 6. Е-бек -атынастарын —жаттау
 7. -аржы механизміні- ж-йесі
 8. -Р -лтты- &nbsp-банкіні- &nbsp-бас-ару —рылымы
 9. -аржылы- &ndash-несиелік институттарды- -аржылы- делдалдар ретіндегі ролі
 10. -аза-стан Республикасыны- —ы-ы
 11. Шаруашылы- &nbsp-операциялары тіркелген —жаттар
 12. Инфляция т-рлері
 13. К-ленкелі экономиканы- —рылымы
 14. Макроэкономикалы- саясатты- ма-саттары мен —ралдары
 15. -лемдік шаруашылы-
 16. —жатты- жеке —рамды б-лігі деректеме (реквизит) деп аталады
 17. Нары-ты- пайда болу жа-дайы
 18. Жумыссызды- &nbsp-т-рлері
 19. К-сіпорынны- —ралдары
 20. -аржылы- есептілікті- —рамы

&nbsp-

Характеристики

Основные атрибуты
Время изготовления 2(дн)
Минимальный тираж 5.0